ReelRock

9. Festiwal Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju 2022 r. (w ramach 27. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady) 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. Organizatorem Konkursu literackiego, realizowanego w ramach Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju (zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS z siedzibą w Pasterce (57-350 Kudowa-Zdrój, Pasterka 6; NIP: 5832958302, KRS nr 0000249855).

2. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa i tematyki górskiej w literaturze.

II PRZEBIEG KONKURSU

Książki konkursowe

§2

1. W Konkursie uczestniczyć mogą książki posiadające wybitne wartości literackie lub edukacyjne, w których pojawia się motyw gór.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone książki wyłącznie w polskiej wersji językowej, oficjalnie wydane w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku:

1) po raz pierwszy,

2) po raz kolejny (wznowienie), o ile treść nowego wydania książki została w znacznym stopniu uzupełniona lub zmodyfikowana (co najmniej 25% nowych treści).

3. Zgłaszane do Konkursu książki muszą mieć nadany numer ISBN i posiadać formę książki drukowanej.

Zgłoszenie do Konkursu

§3

1. Podmiotami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia książki do Konkursu są:

1) Wydawnictwa – zarówno polskie, jak i zagraniczne

2) Autorzy (Współautorzy) zgłaszanych książek

  1. Podmiot zgłaszający może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę książek.
  2. Podmiot zgłaszający książkę do Konkursu może w każdym czasie swoje zgłoszenie wycofać.

§4

1. Książki zgłoszone do Konkursu będą oceniane w następujących kategoriach:

1) Literatura non-fiction (książki wyprawowe i wspinaczkowe dzienniki wypraw, książki podróżnicze, reportaż z podróży, autobiografia)

2) Literatura fikcjonalna (powieść, opowiadania, poezja, dramat)

3) Biografie, eseje, szkice, opracowanie naukowe i popularnonaukowe

4) Przewodniki i informatory

5) Albumy

6) Literatura dla dzieci 

2. Podmiot zgłaszający wskaże jedną kategorię, w której chciałby poddać daną książkę ocenie konkursowej. Organizator lub Jury mogą dokonać zmiany wskazanej przez Zgłaszającego kategorii, a decyzja w przedmiotowej kwestii jest ostateczna.

§5

1. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone książki:

1) których Autorami (Współautorami) są osoby wchodzące w skład Jury.

2) zgłoszone i dopuszczone do którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu literackiego realizowanego w ramach Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju.

§6

Podmiot zgłaszający dokonuje zgłoszenia książki do Konkursu, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie, nie będą uwzględniane.

§7

1. Organizator przeprowadza wstępną selekcję zgłoszonych książek pod względem spełniania warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie – dokonując lub odmawiając akceptacji zgłoszenia.

2. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Organizatora o akceptacji dokonanego zgłoszenia, zgłaszający doręczy Organizatorowi 8. drukowanych egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu książki – na adresy wskazane przez Organizatora w odrębnej informacji wysłanej po zgłoszeniu książki.

3. Organizator może wezwać Zgłaszającego do doręczenia 1 drukowanego egzemplarza zgłaszanej do Konkursu książki przed podjęciem ostatecznej decyzji o akceptacji zgłoszenia. Po dokonaniu akceptacji przez Organizatora, Zgłaszający zostanie wezwany do doręczenia pozostałych 7. egzemplarzy książek w trybie opisanym w ust. 2.

4. Z chwilą przekazania zgłaszającemu informacji o akceptacji dokonanego zgłoszenia, Zgłaszający staje się Uczestnikiem Konkursu pod warunkiem zawieszającym terminowego doręczenia Organizatorowi odpowiedniej liczby drukowanych egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu książki.

5. W przypadkach nadzwyczajnych Organizator może przedłużyć termin doręczenia egzemplarzy drukowanych zgłaszanych do Konkursu książek.

6. Doręczone Organizatorowi egzemplarze książek nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to również sytuacji, gdy Zgłaszający wycofa książkę z Konkursu.

Wybór przez Jury Laureatów poszczególnych kategorii literackich

§8

1. Jury Konkursu liczy do 14 osób, biorąc pod uwagę oddzielny skład jury w kategorii Książka górska dla dzieci.

2. Członków Jury powołuje Organizator.

3. Członkostwo w Jury ustaje w skutek rezygnacji złożonej przez Członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Jury.

4. W sytuacjach szczególnych Członek Jury może zostać odwołany przez Organizatora.

5. W przypadkach opisanych w ust. 3 i 4 Organizator może powołać nowego Członka Jury w miejsce Członka, który zaprzestał pełnienia funkcji w Jury albo też przeprowadzić Konkurs przy zachowaniu istniejącego, pomniejszonego składu Jury.

6. Jury ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Jury, przewodniczy jego obradom i reprezentuje Jury.

7. Jury określa tryb swojej pracy. Jury może podejmować uchwały działając na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu (np. consensus wszystkich Członków Jury, sposób podejmowania uchwał, ewentualny decydujący głos Przewodniczącego przy równości głosów, quorum, itp). Przewodniczący Jury poinformuje Organizatora o trudnościach w zgodnym przyjęciu przez Jury trybu podejmowania uchwał. W tej sytuacji Organizator może określić odpowiedni regulamin pracy Jury.

§9

1. Wybór Laureatów poszczególnych kategorii literackich zostaje dokonany przez Jury według poniższych zasad i harmonogramu:

1) do dnia 15 lipca 2022 roku Organizator opublikuje na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl listę uczestników Konkursu, a więc książek ostatecznie dopuszczonych przez Organizatora i Jury do Konkursu,

2) do dnia 1 września 2022 roku Organizator opublikuje na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl listę książek, które zostały nominowane przez Jury do nagrody w danej kategorii literackiej, o której mowa w §4 ust. 1 regulaminu,

3) do dnia 11 września 2022 roku, w trakcie trwania Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju, Jury ogłosi wyniki Konkursu i przyzna nagrody.

2. Członkowie Jury dokonują wyborów w sposób subiektywny, a uchwały Jury są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Jury może odmówić uzasadnienia podejmowanych uchwał.

Nagrody

§10

1. Nagrodą Konkursu jest tytuł „Książka Górska Roku 2022” dla książki w danej kategorii literackiej, o której mowa w §4 ust. 1, a dla jej Autora – nagroda pieniężna w wysokości minimum 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc PLN).

2. Spośród nominowanych książek, Jury dokona wyboru jednej, którą uhonoruje tytułem „Grand Prix – Książka Górska Roku 2022”. Autor „Grand Prix – Książka Górska Roku 2022” otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości minimum 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące PLN).

3. Jury może według swego uznania przyznać poszczególnym Autorom zgłoszonych do Konkursu książek dodatkowe wyróżnienia lub tytuły honorowe.

§11

1. Werdykt Jury zostanie ogłoszony, a przyznane nagrody wręczone w trakcie trwania Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju w dniach 8-11 września 2022 r. podczas Gali Literatury Górskiej.

2. Partnerzy Konkursu lub Sponsorzy Festiwalu mogą z własnej inicjatywy i w swoim imieniu przyznawać wyróżnienia lub nagrody książkom zgłoszonym do Konkursu i ich Autorom. W celu zapewnienia sprawnej organizacji uroczystości wręczenia nagród, o podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie Partnerzy Konkursu i Sponsorzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzić Organizatora. W sytuacjach szczególnych Organizator może sprzeciwić się przyznawaniu wyróżnień i nagród poza konkursem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, o których mowa w ust. 2., w tym za zobowiązania podatkowe w związku z przyznawanymi nagrodami.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Treść niniejszego regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl.

2. Zasady Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie. Jakiekolwiek materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny i nie stanowią źródeł zobowiązań Organizatora.

3. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §6 regulaminu, oznacza potwierdzenie akceptacji przez Zgłaszającego wszystkich postanowień regulaminu.

Organizatorzy 

Konkursu Książka Górska Roku 2022

9. Festiwalu Literatury Górskiej

27. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju