REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 2024

Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju (2024 r.) organizowanego w ramach 29. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady (2024 r.)

I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

1. Organizatorem konkursu literackiego, realizowanego w ramach Festiwalu Literatury Górskiej
w Lądku-Zdroju (zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS z siedzibą w Pasterce (57-350 Kudowa-Zdrój Pasterka 6; NIP: 5832958302, KRS nr 0000249855).

2. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa i tematyki górskiej w literaturze.

II.

PRZEBIEG KONKURSU

Książki konkursowe

§2.

1. W Konkursie uczestniczyć mogą książki posiadające wybitne wartości literackie lub edukacyjne, w których pojawia się motyw gór.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone książki wyłącznie w polskiej wersji językowej, oficjalnie wydane w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.:

1) po raz pierwszy,

2) po raz kolejny (wznowienie), o ile treść nowego wydania książki została w znacznym stopniu uzupełniona lub zmodyfikowana (co najmniej 25% nowych treści).

3. Zgłaszane do Konkursu książki muszą mieć nadany numer ISBN i posiadać formę książki drukowanej.

Zgłoszenie do Konkursu

§3.

1. Podmiotami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia książki do Konkursu są:

1) wydawnictwa – zarówno polskie, jak i zagraniczne,

2) autorzy (współautorzy) zgłaszanych książek.

2. Podmiot zgłaszający może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę książek.

3. Podmiot zgłaszający książkę do Konkursu może w każdym czasie swoje zgłoszenie wycofać.

§4.

1. Książki zgłoszone do Konkursu będą oceniane w następujących kategoriach:

1) Literatura non-fiction (książki wyprawowe i wspinaczkowe dzienniki wypraw, książki podróżnicze, reportaże z podróży, autobiografie),

2) Literatura fikcjonalna (powieść, opowiadania, poezja, dramat),

3) Biografie górskie, szkice, opracowania naukowe i popularnonaukowe,

4) Przewodniki i informatory,

5) Albumy,

6) Literatura dla dzieci.

2. Podmiot zgłaszający wskaże jedną kategorię, w której chciałby poddać daną książkę ocenie konkursowej. Organizator lub Jury może dokonać zmiany wskazanej przez zgłaszającego kategorii, a decyzja w przedmiotowej kwestii jest ostateczna.

§5.

1. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone książki:

1) których autorami (współautorami) są osoby wchodzące w skład Jury,

2) zgłoszone i dopuszczone do którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu literackiego realizowanego w ramach Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju.

§6.

1. Podmiot zgłaszający dokonuje zgłoszenia książki do Konkursu, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go w terminie do dnia 15 czerwca 2024 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie, nie będą uwzględniane.

2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia, podmiot zgłaszający doręcza Organizatorowi po 1 drukowanym egzemplarzu zgłoszonych do konkursu książek. Niedoręczenie egzemplarzy książek może zostać poczytane przez Organizatora za wycofanie zgłoszenia.

§7.

1. Organizator przeprowadza wstępną selekcję zgłoszonych książek pod względem spełniania warunków formalnych i merytorycznych uczestnictwa w Konkursie, dokonując lub odmawiając kwalifikacji zgłoszonej do Konkursu książki.

2. W terminie 14 dni od daty otrzymania od Organizatora informacji o dokonanej kwalifikacji zgłoszonej do Konkursu książki, zgłaszający doręczy Organizatorowi 4 dodatkowe drukowane egzemplarze zgłaszanych do Konkursu książek – na adresy wskazane przez Organizatora w odrębnej informacji. Niedoręczenie egzemplarzy książek może zostać poczytane przez Organizatora za wycofanie zgłoszenia.

3. Z chwilą przekazania zgłaszającemu informacji o kwalifikacji zgłoszonej do Konkursu książki, zgłaszający staje się uczestnikiem Konkursu pod warunkiem zawieszającym terminowego doręczenia Organizatorowi odpowiedniej liczby drukowanych egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu książki.
4. W przypadkach nadzwyczajnych Organizator może przedłużyć termin doręczenia egzemplarzy zgłaszanych do Konkursu książek.

5. Doręczone Organizatorowi egzemplarze książek nie podlegają zwrotowi i stają się jego własnością. Dotyczy to również sytuacji, gdy zgłaszający wycofa książkę z Konkursu.

Wybór przez Jury laureatów poszczególnych kategorii literackich

§8.

1. Jury Konkursu liczy do 14 osób, przy uwzględnieniu oddzielnego składu Jury w kategorii „Literatura dla dzieci” oraz „Przewodniki i informatory”.

2. Członków Jury powołuje Organizator.

3. Członkostwo w Jury ustaje w skutek rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.

4. W sytuacjach szczególnych członek Jury może zostać odwołany przez Organizatora.

5. W przypadkach opisanych w ust. 3 i 4 Organizator może powołać nowego członka Jury w miejsce członka, który zaprzestał pełnienia funkcji w Jury albo też przeprowadzić Konkurs przy zachowaniu istniejącego, pomniejszonego składu Jury.

6. Jury ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Jury, przewodniczy jego obradom i reprezentuje Jury.

7. Jury określa tryb swojej pracy. Jury może podejmować uchwały działając na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu (np. consensus wszystkich członków Jury, sposób podejmowania uchwał, ewentualny decydujący głos Przewodniczącego przy równości głosów, quorum, itp.). Przewodniczący Jury poinformuje Organizatora o trudnościach w zgodnym przyjęciu przez Jury trybu podejmowania uchwał. W tej sytuacji Organizator może wprowadzić odpowiedni regulamin pracy Jury.

§9.

1. Wybór laureatów poszczególnych kategorii literackich zostaje dokonany przez Jury według poniższych zasad i harmonogramu:

1) do dnia 1 lipca 2024 r. Organizator opublikuje na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl listę uczestników Konkursu, a więc książek ostatecznie dopuszczonych przez Organizatora i Jury do Konkursu,
2) do dnia 2 sierpnia 2024 r. Organizator opublikuje na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl listę książek, które zostały nominowane przez Jury do nagrody w danej kategorii literackiej, o której mowa w §4 ust. 1 regulaminu,

3) do dnia 6 września 2024 r., w trakcie trwania Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju, Jury ogłosi wyniki Konkursu i przyzna nagrody.

2. Członkowie Jury dokonują wyborów w sposób subiektywny, a uchwały Jury są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Jury może odmówić uzasadnienia podejmowanych uchwał.

Nagrody

§10.

1. Nagrodą Konkursu jest tytuł „Książka Górska Roku 2024” dla książki w danej kategorii literackiej, o której mowa w §4 ust. 1, a dla jej autora – nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset PLN).

2. Spośród nominowanych książek Jury dokona wyboru jednej, którą uhonoruje tytułem „Grand Prix – Książka Górska Roku 2024”. Autor książki uhonorowanej tym tytułem otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto (słownie: cztery tysiące PLN).

3. W przypadku kilku autorów danej książki, wskazana w ustępach powyższych nagroda pieniężna przysługuje wszystkim współautorom łącznie.

4. Jury może według swego uznania przyznać poszczególnym autorom zgłoszonych do Konkursu książek dodatkowe wyróżnienia lub tytuły honorowe.

§11.

1. Werdykt Jury zostanie ogłoszony, a przyznane nagrody wręczone w trakcie trwania Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju w dniach 5-8 września 2024 r. podczas Gali Literatury Górskiej.
2. Partnerzy Konkursu lub sponsorzy Festiwalu mogą z własnej inicjatywy i w swoim imieniu przyznawać wyróżnienia lub nagrody książkom zgłoszonym do Konkursu i ich autorom. W celu zapewnienia sprawnej organizacji uroczystości wręczenia nagród, o podjętej decyzji
w przedmiotowej sprawie partnerzy Konkursu lub sponsorzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzić Organizatora. W sytuacjach szczególnych Organizator może sprzeciwić się przyznawaniu wyróżnień i nagród poza konkursem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, o których mowa w ust. 2., w tym
za zobowiązania podatkowe w związku z przyznawanymi nagrodami.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12.

1. Treść niniejszego regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl.
2. Zasady Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie. Jakiekolwiek materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny i nie stanowią źródeł zobowiązań Organizatora.
3. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.
4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §6 regulaminu, oznacza potwierdzenie akceptacji przez zgłaszającego wszystkich postanowień regulaminu.