REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„LaMPA – LADEK MOUNTAIN PHOTO AWARD” W RAMACH  FESTIWALU GÓRSKIEGO W LĄDKU ZDROJU

I. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1.

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „LaMPA Ladek Mountain Photo Award” (zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”), odbywającego się w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju (zwanego w dalszej części regulaminu „Festiwalem”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS z siedzibą w Pasterce (57-350 Kudowa-Zdrój Pasterka 6; NIP: 5832958302, KRS nr 0000249855), zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: lampa@f11-studio.pl

3. Partnerem konkursu jest F11 – Studio z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Nowoursynowskiej 130
NIP: 6261802411, zwane w dalszej części regulaminu „Partnerem”.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do dnia 8 września 2024 r. 

7. Celem Konkursu Fotograficznego jest wyłonienie najciekawszych zdjęć o tematyce górskiej, które zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II. 

PRZEBIEG KONKURSU

§2. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany dla osób zajmujących się fotografią zarówno w sposób amatorski, jak i profesjonalny. Zgłoszenia zdjęć do Konkursu może dokonać jedynie ich autor.  

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy autor zdjęcia, kto ukończył 18 lat, z wyjątkiem przewidzianym w ust. 6. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami jury konkursowego, a także członkowie ich rodzin, Organizator oraz Partner, oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w organizacji Konkursu.

4.  Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2024 r.

5. W Konkursie kwalifikowane będą zdjęcia w 5 podstawowych kategoriach tematycznych:

– „Pejzaż” – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające piękno natury gór i rejonów górskich,

– „Kultura i społeczność górska” – zdjęcia przedstawiające szeroko pojętą kulturę górską z różnych stron świata (tradycje, zwyczaje, obrzędy, święta, uroczystości oraz życie codzienne grup społecznych, etnicznych, ludzi zamieszkujących góry i rejony górskie, i ich relacje z naturą gór),

– „Eksploracja i przygoda” – zdjęcia przedstawiające wszelkie formy aktywnego spędzania czasu w górach, w tym sporty górskie uprawiane amatorsko i zawodowo; kategoria obejmuje również zdjęcia związane z podejmowaniem wyzwań, pionierską działalnością człowieka w górach, jaskiniach i rejonach górskich,

– „Seria” –  to spójny, maksymalnie 8 zdjęciowy materiał o dowolnej tematyce w kontekście górskim opowiadające o miejscach, ludziach czy wydarzeniach. Zdjęcia w tej kategorii mają charakter poznawczo informacyjny, i mogą mieć dowolną formę fotograficzną (w tym reportaż, dokument, seria portretów, seria pejzaży etc.)

„Sudety: Góry i Kultura” – zdjęcia krajobrazowe jak również te przedstawiające ludzi, tradycję, kulturę ziem Sudeckich.

6. Osobną kategorią w konkursie jest kategoria „Young” , która tematycznie zawiera w sobie treści z powyższych kategorii tematycznych. 

7. Do kategorii „Young” zdjęcia mogą nadesłać osoby, które do dnia upływu terminu nadsyłania zgłoszenia ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18. 

8.  Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o których mowa w ust. 7., mogą dokonywać zgłoszeń w kategorii „Young” jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dołączoną w formie skanu lub zdjęcia do zgłoszenia.

9. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 8 musi obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Partnera Konkursu swojego adresu poczty korespondencyjnej e-mail w celach informacyjnych (newsletter).

§3. 

1. Zgłaszający, o którym mowa w §2 ust. 2, może zgłosić do Konkursu maksymalnie:

– do 2 fotografii w każdej z kategorii tematycznej,

– jeden zestaw składający się od 5 do 8 zdjęć w kategorii „Seria”. 

2. Zgłaszający, o którym mowa w §2 ust. 7, może zgłosić do 2 fotografii w kategorii „Young”.

3. Zdjęcia należy wysłać poprzez formularz na stronie: https://lampa.fillout.com/zgloszenie

4. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:

– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 1500 px, nie więcej niż 3000 px
– RGB lub grayscale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością,

– rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 5MB

5. Zdjęcia w kategorii „Seria” należy przesłać spakowane w formacie „zip” zawierającym folder (paczkę zdjęć), którego nazwa zaczynać się będzie od dużych liter „SE” oraz kombinacji dowolnych liter i cyfr bez znaków specjalnych i znaków diakrytycznych. 

Przykładowa nazwa folderu: SEabcd1234). 

Oprócz nazwy folder nie powinien zawierać żadnych danych identyfikujących uczestnika. Zdjęcia składające się na serie w folderze muszą mieć takie nazwy, aby jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w serii. Najlepiej, by nazwy te były powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.

6.. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć są następujące:

Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z kombinacji dowolnych liter i cyfr bez znaków specjalnych i znaków diakrytycznych – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone.

Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić odpowiednio:

P – Pejzaż

K – Kultura i społeczność górska

E – Eksploracja i przygoda

S – Sudety: Góry I kultura

Y – Young

(Przykładowa nazwa zdjęcia: Pabcde56789.jpg).

Oprócz nazwy zdjęcie nie powinno zawierać żadnych danych identyfikujących.

7. Termin nadsyłania zdjęć upływa w dniu 30.06.2024 r.

8. Z chwilą wysłania zdjęć, zgłaszający staje się uczestnikiem Konkursu, zwanym w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.

§4. 

1. Wyboru nagrodzonych zdjęć dokona jury (zwane w dalszej części Regulaminu „Jury”), którego członków powoła Organizator. Skład członków Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu.

2. Członkostwo w Jury ustaje w skutek rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Jury.

3. W sytuacjach szczególnych członek Jury może zostać odwołany przez Organizatora.

4. W przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 Organizator może powołać nowego członka Jury w miejsce członka, który zaprzestał pełnienia funkcji w Jury albo też przeprowadzić Konkurs przy zachowaniu istniejącego, pomniejszonego składu Jury.     

5. Jury ma Przewodniczącego, który kieruje pracami Jury, przewodniczy obradom i reprezentuje Jury.

6. Jury określa tryb swojej pracy. Jury może podejmować uchwały działając na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu (np. consensus wszystkich członków Jury, sposób podejmowania uchwał, ewentualny decydujący głos Przewodniczącego przy równości głosów, quorum, itp). Przewodniczący Jury poinformuje Organizatora o trudnościach w zgodnym przyjęciu przez Jury trybu podejmowania uchwał. W tej sytuacji Organizator może wprowadzić odpowiedni regulamin pracy Jury.

§5. 

1. Jury dokonuje nominacji zdjęć do etapu finałowego (zdjęcia finałowe), w którym zostaną wyłonione zdjęcia laureatów Konkursu.

2. Jury zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłaszanych zdjęć pomiędzy kategoriami, bez porozumienia z Uczestnikiem, oraz do zmiany kolejności zdjęć nadesłanych w kategorii Seria.

3. Jury zakwalifikuje do etapu finałowego zdjęcia z poszczególnych kategorii „Pejzaż”, ”Społeczność i kultura górska”,” Eksploracja i przygoda” , „ Sudety: góry i kultura” w ilości nie mniej niż 5 i nie większej niż 15, natomiast z kategorii „Young” oraz z kategorii „Seria” w ilości nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 10 odpowiednio zdjęć lub serii. 

4. Po wyłonieniu zdjęć finałowych, ich autorzy zostaną poproszeni w korespondencji e-mail o przesłanie zdjęć w dużej rozdzielczości.

5. Brak odpowiedzi, i brak przesłania pliku w dużej rozdzielczości  w wyznaczonym czasie dyskwalifikuje nominowane zdjęcie.

6.Wszyscy Finaliści otrzymają karnet 4- dniowy na Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady

7. Spośród zdjęć finałowych Jury wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody i wyróżnienia:

– Grand Prix Konkursu – dla jednej najlepszej fotografii spośród wszystkich kategorii tematycznych,

– I miejsce – dla jednej fotografii z każdej kategorii tematycznej,

– wyróżnienia (nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć) w każdej kategorii tematycznej.

8. Nie później niż do dnia 15 sierpnia 2024 r. na stronie internetowej Festiwalu oraz w jego mediach społecznościowych (Facebook) zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu i udostępnione ich zdjęcia finałowe.

9. Spośród zdjęć finałowych udostępnionych w mediach społecznościowych (Facebook) Festiwalu internauci będą mogli głosować na ich zdaniem najlepsze zdjęcie, którego autor otrzyma „Nagrodę Publiczności”. Głosowanie odbywać się będzie poprzez tzw. lajki / polubienia, tj. zatwierdzenie przy zdjęciu ikony „lubię to” lub „super”. Inne rodzaje ikon nie będą brane pod uwagę.

10. Głosowanie na „Nagrodę Publiczności” będzie możliwe w terminie od dnia opublikowania zdjęć finałowych do dnia 30 sierpnia 2024 r.

11. Organizator przyzna autorowi zdjęcia, które otrzyma „Nagrodę Publiczności” nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas XXlV Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku – Zdroju nie później niż 8.09.2024 r., a następnie opublikowane na stronie internetowej i mediach społecznościowych Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku – Zdroju  nie później niż do dnia 13.09.2024 r.

13. Podczas XXVIII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku – Zdroju zostaną zaprezentowane zdjęcia finałowe.

14. Werdykt Jury konkursowego jest ostateczny.

§6.

1.Organizator przyzna laureatom Konkursu następujące nagrody:

1) Grand Prix Konkursu: 1500 zł , Aparat marki Leica

2) kategoria „ Pejzaż”: I Nagroda -1000 zł, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

3) kategoria „Kultura i społeczność górska”: I Nagroda – 1000 zł, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

4) kategoria „Eksploracja i przygoda”: I Nagroda – 1000 zł, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

5) Kategoria „Seria”: I Nagroda – 1000 zł, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

6) Kategoria „ Sudety: góry i kultura” – 1000 zł, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

6) Kategoria „Young” –  1000 zł, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

7) „Nagroda Publiczności”: 1000, Voucher na tygodniowe wypożyczenie sprzętu Leica

2. Podana wysokość nagród jest kwotą brutto od której zostaną odliczone przewidziane prawem podatki.

3. Jeżeli dana kategoria tematyczna zdjęć konkursowych będzie wspierana przez sponsora mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody sponsorskie. 

4. Poza nagrodami, o których mowa w ust. 1, Jury może przyznać również wyróżnienia. O ilości przyznanych wyróżnień decyduje Jury.

5. Nagrody pieniężne zostaną przekazane laureatom w formie przelewu bankowego. 

6. Nagrody zostaną przekazane zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

7. Organizator informuje, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 2000 zł, przyznanej przez sponsora jest sponsor, a nie Organizator, a wszelkie obowiązki podatkowe związane z nagrodą przyznaną przez Sponsora ciążą na sponsorze. Organizator informuje, iż w przypadku gdy sponsor nie ubruttowi nagrody, której wartość przekracza 2000 zł, Uczestnik jest zobowiązany przekazać sponsorowi kwotę pieniężną, stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w wysokości 10% wartości tej nagrody.

III. 

PRAWA AUTORSKIE

§7. 

1. Dokonując zgłoszenia zdjęć do Konkursu, Zgłaszający lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada on do zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem ze zgłoszonych w Konkursie zdjęć. 

2. Uczestnik Konkursu bądź działający w imieniu Uczestnika opiekun prawny, poprzez udział w

Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich zdjęć na rzecz

Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz

terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu,

sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których

utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, wydrukowanie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów

drukowanych, elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i

Internetu oraz w systemie on-line, publikacji utworu na stronach internetowych Organizatora oraz

Partnera, w tym na potrzeby promocji Konkursu, wydruku kalendarza, do realizacji wystawy

fotograficznej prezentującej zdjęcia finałowe, nagrodzone i wyróżnione w Konkursie oraz

przesłanie, udostępnianie zdjęć innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie z

Organizatorem i Partnerem Konkursu. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika

Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze

przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w

materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a

także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach komercyjnych,

promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie zdjęcia, w dowolnym celu, w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1, a także zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z dzieła przez Organizatora. 

IV.

REKLAMACJE

§8.

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w drodze korespondencji elektronicznej e-mail na adres przeglad@kompas.pl lub listem poleconym na adres wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, jego adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wskazanie numeru, tytułu lub oznaczeń zdjęcia, który został zgłoszony do Konkursu. W każdym przypadku musi też zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, wysłanym na adres podany w reklamacji – w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§9. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS (Pasterka 6    57 – 350 Kudowa Zdrój).

2. Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji konkursu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika, która jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.  Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Konkursu. Cele przetwarzania danych osobowych jest zebranie zgłoszeń do Konkursu, przesyłanie informacji o Konkursie, kontakt z uczestnikami Konkursu, zaproszenie na Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku – Zdroju osób nominowanych do finału, wydanie nagród w Konkursie (osobom nagrodzonym), podanie do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, social media) imion i nazwisk osób nominowanych i nagrodzonych w Konkursie, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.

§10. 

1. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.festiwalgorski.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Zasady Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek materiały promocyjno – reklamowe mają charakter informacyjny i nie stanowią źródeł zobowiązań Organizatora.

3. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie narusza praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a zgłoszenie zdjęć do Konkursu oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.