Zbigniew Piotrowicz

Pomysłodawca Festiwalu, jego dyrektor w latach 1995 – 2005, juror konkursu literackiego, alpinista, instruktor, literat. Za­wsze chcia­ł po­dró­żo­wać – gó­ry by­ły do­brym pre­te­kstem, aby te ma­rze­nia zre­a­li­zo­wać. Je­ździ­ł więc do kar­ko­no­skich cha­tek, odwiedzał za­ka­mar­ki Bie­szcza­dów, spo­ro cza­su spę­dzi­ł na Bał­ka­nach za­fa­scy­no­wa­ny od­mien­no­ścią tej czę­ści E­u­ro­py. Kie­dy za­czą­ł się wspi­nać, mo­żli­wo­ści wy­ja­zdów sta­ły się je­szcze wię­ksze i skwa­pli­wie z nich ko­rzy­sta­ł. Je­dnak do­pie­ro po la­tach zna­la­zł od­po­wiedź na py­ta­nie, co go wła­ści­wie w te ró­żne stro­ny świa­ta gna­ło. Zro­zu­mia­ł, że od­kry­wa­nie świa­ta, to je­dna z tych wa­żnych ży­cio­wych przy­gód, któ­rych nie mo­żna prze­ga­pić. I któ­rych ni­gdy nie wol­no od­kła­dać na pó­źniej. Dzię­ki te­mu kil­ka ra­zy u­ro­dzi­ł się na no­wo.