Regulamin imprezy masowej 18.09.2021

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„IMPREZA INTEGRACYJNA LUDZI GÓR PODCZAS XXVI FESTIWAL GÓRSKI IM. ANDRZEJA ZAWADY

18.09.2021r.

AMFITEATR W LĄDKU ZDRÓJ

Organizatorem imprezy jest: STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KOMPAS

 1. W obiekcie, w trakcie trwania imprezy wyznacza się miejsca nieprzeznaczone dla publiczności tj. pomieszczenia biurowe administracji, zaplecza magazynowe, scena, zaplecze sceny, pomieszczenia kasowe, pomieszczenia ochrony, zespół pomieszczeń stanowiących szatnie artystów, pomieszczenia techniczne.
 2. W przypadku imprezy organizowanej w specjalnym reżimie sanitarnym, każda osoba zobowiązana jest do stosowania się do obowiązujących przepisów oraz wytycznych sanitarnych, w tym między innymi do zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób  oraz do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach lub na wyraźne żądanie Organizatora. Organizator upoważniony jest do wprowadzania dalszych odstępstw lub obostrzeń jeśli są one uzasadnione ze względów bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na terenie imprezy. Nieprzestrzeganie zasad sanitarnych może skutkować usunięciem z wydarzenia.                                   
 3. Na obiekt mają prawo wstępu tylko osoby posiadające ważne zaproszenie dokument uprawniający do przebywania na obiekcie.  Widzowie zobowiązani są zajmować tylko miejsca zgodnie z oznaczeniem zawartym na zaproszeniu.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie imprezy masowej odpowiadają ich opiekunowie. Osoby nieletnie będą wpuszczane na teren imprezy masowej wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 6. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 7. Kupowanie i spożywanie alkoholu do 3,5% może się odbywać tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Miejsca te będą odpowiednio oznakowane.
 8. Na terenie imprezy masowej w stosunku do uczestników obowiązują następujące zakazy :
 • wnoszenia na teren imprezy  napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu, lub innych środków/substancji, o których mowa w zdaniu poprzednim, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników,
 • zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu, produktów tytoniowych i  pochodnych z wyjątkiem oznaczonych stref dla palących zlokalizowanych na zewnątrz obiektu,
 • wnoszenia przedmiotów mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji a w szczególności; broni, pałek, kijów innych przedmiotów twardych oraz petard, fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych, których używanie zostało dopuszczone na podstawie uprzednio złożonego wniosku i zaopiniowane pozytywnie przez uprawniony organ.
 • wnoszenia wszelkich opakowań szklanych,
 • wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi i farbującymi, używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne,
 • wchodzenia na teren stref i pomieszczeń nieudostępnionych dla publiczności;
 • organizator zezwala osobą posiadającym bilet VIP na opuszczenie terenu imprezy masowej oraz ponowny powrót  na jej teren za okazaniem biletu wstępu;
 • zachowania się w sposób powszechnie uznanego za niekulturalne a w szczególności: zachowań agresywnych z użyciem siły fizycznej, wywieszanie transparentów, plansz bez zgody organizatorów oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone, zaśmiecania obiektu i „załatwiania” potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż do tego przeznaczonych,wrzucania na scenę jakichkolwiek przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,  
 • rejestrowania (filmowanie, fotografowanie czy nagrywanie) imprezy

 1. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone od godz. 21.40 lub decyzji organizatora.
 2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu , a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 3. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
 4. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo do :
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6  regulaminu;
  3. odmowy wstępu w stosunku do osób : będących pod widocznym wpływem alkoholu, będących pod wpływem środków odurzających, zachowujących się agresywnie, posiadających przedmioty określone w punkcie 6 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 10 a i b regulaminu oraz w stosunku do osób, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe;
  4. usunięcia z terenu imprezy masowej osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 5. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także nie reagujące na polecenia wydawane przez służby ochrony podlegają ujęciu a następnie przekazaniu Policji o ile zachodzą przesłanki dopuszczenia się przez tą osobę przestępstwa lub wykroczenia.
 6. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wejść i wyjść z obiektu, miejsc dla niepełnosprawnych, punktów medycznych, toalet, punktów gastronomicznych itp. udziela służba informacyjna organizatora.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz garderobach.

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

 • w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora
 • umieszczony przy wejściach na imprezę masowa w miejscu widocznym dla uczestników