Regulamin Festiwalowego Campingu

organizatorem Campingu jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, organizator Festiwalu Górskiego.

Postanowienia ogólne:

 1. Korzystanie z Pola Namiotowego jest odpłatne.
 2. Wstęp na teren pola namiotowego mają wyłącznie osoby posiadające karnety na korzystanie z pola namiotowego. Aby zameldować się na polu namiotowym Uczestnik musi zgłosić się do Biura Festiwalowego w celu odebrania opaski.
 3. Wstęp na Pole namiotowe odbywa się po okazaniu opaski.
 4. Część pola namiotowego jest ogrodzona i dozorowana w terminie od 04.09.2024 godz. 22:00 do 08.09.2024 godz. 20:00.
 5. Każdy z uczestników przebywa na terenie pola na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za życie, zdrowie i mienie osób korzystających z pola namiotowego.
 6. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione przedmioty.
 7. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Organizacja Pola:

 1. Rozbijanie namiotów:
  1. Wyłącznie w ramach przestrzeni wyznaczonej.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania uczestnikom miejsca rozbicia namiotu. 
  3. Ze względu na ograniczone miejsce zameldowanie na polu będzie odbywało się sektorowo.
 2. Wjazd Camperem lub samochodem przystosowanym do spania możliwy jest wyłącznie na wyznaczonych częściach Pola Namiotowego. Parkowanie dozwolone jest tylko w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez organizatora.
 3. Namioty oraz pojazdy powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od siebie.
 4. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką dorosłych.
 5. Pole namiotowe wyposażone jest w strefę sanitariatów, w której skład wchodzą kontenery sanitarne, umywalnie oraz toalety przenośne.
  1. Urządzenia te muszą być wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00
 7. Uczestnicy są zobowiązani do:
  1. stosowania się do poleceń Ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
  2. nie stwarzania zagrożenia
  3. okazania opaski uprawniającej wstęp na Pole Namiotowe w trakcie wchodzenia na teren Pola namiotowego. Opaski należy okazać również przebywając na Polu Namiotowym na prośbę Ochrony lub przedstawiciela Organizatora
  4. Nie zakłócania porządku

Zasady porządkowe:

 1. Na terenie pola zabrania się:
  1. palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym,
  2. używania otwartego ognia w namiotach,
  3. podłączania się do sieci elektrycznej poza wyznaczonymi miejscami,
  4. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
  5. dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
  6. zakłócania porządku na polu namiotowym,
  7. zaśmiecania terenu pola namiotowego,
  8. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
  9. zakaz wnoszenia środków odurzających,
 2. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu mogą zostać wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.

Postanowienia końcowe:

 1. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do koordynatora pola.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i jego zmian  zmiany regulaminu.
 3. Korzystanie z pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.