ReelRock

REGULAMIN EXPO

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

w STREFIE EXPO 29 FESTIWALU GÓRSKIEGO W LĄDKU ZDROJU

I. Informacje ogólne

 1. Organizator Festiwalu Górskiego: Stowarzyszenie TKKF Kompas, Pasterka 6, 57-350 Kudowa Zdrój,
  NIP: 583-295-83-02, REGON: 220210253, Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII wydział gospodarczy
  KRS 0000249855 zwane dalej Organizatorem.
 2. Sprzedawca przestrzeni wystawienniczej w Strefie Expo 29 Festiwalu Górskiego: Go Active Edyta Papież,
  ul. Wachowiaka 30/10, 81- 418 Gdynia, NIP: 844-166-51-29, REGON: 221678120 zwany dalej Sprzedawcą
  reprezentowany przez Sebastiana Dziurdzikowskiego, tel. 696403230, e-mail: s.dziurdzikowski@kompas.pl
 3. Termin: Strefa Expo 29 Festiwalu Górskiego czynna jest w dniach 05-08.09.2024 roku w godzinach:
  czw – sob (05-07.09.2024): 09.00 – 21.00
  nd (08.09.2024): 09.00 – 19.00
 4. Miejsce: Lądek Zdrój, wyznaczone strefy na ul. Cienistej, Zamkowej, alei Modrzewiowej, parku Centralnym
  oraz placu przed Kinoteatrem. Szczegółowy plan stoisk będzie opublikowany po 31.08.2024 roku na stronie
  internetowej festiwalu.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Strefie Expo 29 Festiwalu Górskiego jest przesłanie w formie elektronicznej zgłoszenia dostępnego <tutaj> oraz dokonanie wymaganej, zgodnej z ustaleniami ze Sprzedawcą zapłaty na podane konto Sprzedawcy do dnia 10.08.2024 r. MBANK 43 1140 2004 0000 3402 7876 1485 z dopiskiem „opłata za stoisko na 29 Festiwalu Górskim” oraz przesłanie na ww. adres e-mail potwierdzenia zapłaty.
 2. Lokalizacja stoiska wystawcy jest ustalana przez Sprzedawcę i wynika z warunków organizacyjno-technicznych.
 3. Wystawca zobowiązany jest do posiadania zgodnego z zadeklarowanym w Zgłoszeniu namiotu wystawowego. Wszelkie wyposażenie namiotu wystawowego leży po stronie Wystawcy a użyte materiały i produkty muszą być zgodne z normami BHP i PPOŻ.
 4. Sprzedawca zapewnia przyłącze prądu o max. mocy 0,5kW w odległości do 25m od namiotu Wystawcy.
  Wystawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednio długiego przedłużacza sieciowego o minimalnym stopniu ochrony IP44.
 5. Po przyjeździe do Strefy Expo Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia się do Biura Festiwalu i pobrania odpowiednich kart wjazdowych oraz zamówionych identyfikatorów. Wjazd na teren Strefy Expo mają tylko wystawcy z wypełnionymi kartami wjazdu pojazdów.
 6. Montaż i demontaż stoisk oraz transport, załadunek i rozładunek eksponatów może odbywać się wyłącznie poza godzinami pracy strefy Expo. W wyjątkowych przypadkach ustalonych i zaakceptowanych przez Sprzedawcę może on odbywać się w godzinach pracy Strefy Expo. W godzinach pracy Expo samochody wystawców muszą znajdować się w wyznaczonych strefach parkingowych.
 7. Wystawca zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia stoiska w godzinach pracy Expo.
 8. W dniach 05-08.09.2024 r. po godzinach pracy Expo teren Expo będzie dozorowany przez firmę ochroniarską.
 9. Firmy handlujące napojami alkoholowymi muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie z Urzędu Miasta w Lądku-Zdroju.
 10. Wystawca zobowiązany jest do wystawienia na stoisku towarów i usług zgodnych z podanymi w karcie zgłoszenia uczestnictwa w polu „asortyment”.

III. Warunki płatności

 1. „Zgłoszenie” zawiera obowiązujące ceny i prawidłowo uzupełnione stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 2. Równocześnie ze zgłoszeniem udziału Wystawca jest zobowiązany wpłacić należność do dnia 10.08.2024.

IV. Warunki rezygnacji

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Strefy Expo w podanym terminie, z przyczyn zależnych od Sprzedawcy, Wystawcy otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości lub na wniosek Wystawcy wpłaty zostaną zaliczone na poczet następnych imprez.
 2. W przypadku, gdy Wystawca rezygnuje z udziału w Strefie Expo 29 Festiwalu Górskiego do dnia 10 sierpnia 2024 r. ma prawo do zwrotu 50% całkowitej sumy wpłaconej na konto Organizatora. W przypadku, gdy Wystawca rezygnuje z udziału w strefie Expo po dniu 10 sierpnia 2024 roku opłata nie będzie zwracana.
 3. Wymagane jest pisemne oświadczenie rezygnacji z udziału w Strefie Expo.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje Wystawców uczestniczących w Strefie Expo wobec Sprzedawcy muszą być zgłaszane w formie pisemnej i będą rozpatrywane przez Sprzedawcę pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej w ostatnim dniu trwania Festiwalu Górskiego tj. do godz. 19.00 dnia 08.09.2024 r. Po zakończeniu Festiwalu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Wystawców spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, gradem lub spowodowane przez zwiedzających czy też poprzez skutki pandemii COVID-19.
 3. Z uwagi na plenerowy charakter Strefy Expo, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się technicznych warunków ekspozycji wynikających z przebiegu pogody przed i w trakcie trwania imprezy oraz ewentualne straty Wystawcy.
 4. Umieszczenie reklamy i materiałów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Sprzedawcy i dodatkowej opłaty.
 5. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnych Warunków Uczestnictwa z chwilą złożenia Zgłoszenia elektronicznego. 
 6. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku oraz w jego sąsiedztwie oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. na terenach Strefy Expo.
 7. Każdemu wystawcy przysługuje jeden bilet/wejściówka 4 dniowa zwykła (karnet sudecki) upoważniająca go do wejścia w strefy biletowane festiwalu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania Strefy Expo z przyczyn od niego niezależnych, w tym pogodowych. Zawiadomienie o odwołaniu wystawy może zostać wykonane telefonicznie, poprzez e-mail lub pocztę na wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa adres. Sprzedawca nie zwraca poniesionych z tego tytułu kosztów wystawcy (dot. kosztów dojazdu, wynagrodzenia pracowników i innych).
 9. Nieprzestrzeganie przez Wystawcę niniejszych warunków uczestnictwa może skutkować zerwaniem umowy, nałożeniem na Wystawcę kar umownych lub wystąpieniem na drogę sądową.
 10. W stosunkach prawnych między Wystawcą a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Strefie Expo będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
EXPO Festiwal Górski