Regulamin biegu GASZERBRUM II RUN

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO GASZERBRUM II RUN w ramach Festiwalu Górskiego  im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej 
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miejscowości Lądek Zdrój i Gór Złotych

Termin i miejsce:

 • 18 września 2021 roku – start godz. 12.00
 • Dystans 8035 m, przewyższenia +/- 300 m 
  • trasa prowadzić będzie drogami gminnymi oraz szutrowe i leśne
  • limit czasowy: 120 minut
  • limit osób startujących – 150. Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących w dniu biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 
  • start usytuowany będzie w Parku Zdrojowym w Lądku Zdrój
 • Biuro zawodów
  • będzie czynne w dniach 16-18 września i będzie działać w ramach biura Festiwalu

Uczestnictwo:

 • w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 18 września 2021 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 18 września 2021 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. 
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane w sposób widoczny z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • dla wszystkich osób, które ukończą bieg przewidziany jest medal pamiątkowy za uczestnictwo
 • ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn. Przyporządkowanie do kategorii wiekowej nastąpi na podstawie roku urodzenia. 
  • klasyfikacje wiekowe kobiet: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50 i więcej
  • klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej
 • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe.
 • nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • miejsce i czas dekoracji zwycięzców zostaną podane w oddzielnym komunikacie

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 150 osób

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników oraz dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie https://time-sport.pl/bieg/6240 do dnia 17 września 2021 roku lub do osiągnięcia limitu osób startujących. 
 • w przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator powiadomi osoby zapisane bez przypisanej opłaty startowej o zamknięciu listy startowej.
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w biurze zawodów. 
 • wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
  • wniesiona do dnia 10 września wynosi 50,oo zł,, 
  • wniesiona po dnia 10 września wynosi 75,oo zł,
  • wniesiona w dniu biegu wynosi 100,oo zł

Opłatę startową należy uregulować poprzez link do płatności wygenerowany podczas procesu zapisów.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 15 września 2021 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego najpóźniej w przeddzień biegu do godz. 12.00. Nieodebrane w dniu 17 września 2021 roku do godz. 12.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-mailową do 25 września 2021 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • ostateczna formuła biegu zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, o których zawodnicy informowali będą na bieżąco
 • ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu ze służbami medycznymi Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody. 
 • skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub odwołanie zawodów w czasie ich trwania (z przyczyn obiektywnych) nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
 • zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych. Zabrania się zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków) – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonych strefach na punktach odżywczych. Uczestnicy łamiący ww. zasady mogą zostać zdyskwalifikowani.
 • w przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, w przeciwnym wypadku uczestnik może być obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej. 
 • uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 • uczestnicy upoważniają personel medyczny i paramedyczny zatrudniony w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.  
 • akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że wie, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu
 • pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres info@biegopolski.pl