Lądek Big Wall - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
 • pl

Zapraszamy na jubileuszową, 25. edycję Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju, która odbędzie się w dniach 11-20 września 2020 roku.

Tak, tak, to nie pomyłka, 11-20 września, 10 dni. 10 pięknych, festiwalowych dni.  Więcej przeczytaj tutaj.

Lądek Big Wall

IV FESTIWALOWY BIG WALL
LĄDEK ZDRÓJ
22.09.2018 r.

 

REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

 

MIEJSCE BIURA ZAWODÓW:          biuro zawodów mieści się w strefie expo, w namiocie Chicks&Sport)

TERMIN ZAWODÓW:                         22 września 2018 r. (w przypadku złej pogody zawody zostaną przełożone na następną sobotę lub odwołane)

ORGANIZATOR:                                  Klub Wysokogórski Opole

WSPÓŁORGANIZATOR:                    Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady

PARTNERZY:                                       Petzl, Chicks&Sport, Centrum wspinaczkowe K2 Arena w Opolu

MIEJSCE ZAWODÓW:                        Skałki Lądeckie (Skałki Wzgórza Trojak i Stołowe Skały)

ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW:              w biurze w dniu zawodów podczas rejestracji oraz online na platformie biletowej. decyduje kolejność zgłoszeń (potwierdzonych wpłatą wpisowego) do wyczerpania limitu miejsc.

LIMIT MIEJSC:                                     40 zespołów dwuosobowych

REJESTRACJIA ZESPOŁÓW:          w biurze, od godziny 9:00 do 10:00

ODPRAWA TECHNICZNA:               odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 10:00

CZAS ZAWODÓW:                               10.30 – 16:00 (do godziny 17:00 należy dostarczyć do biura wypełnione karty startowe)

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAWODÓW:  Amfiteatr, godz. 18.00 ew. 18:30

WPISOWE:                                             50 PLN od zespołu, podczas rejestracji

CEL ZAWODÓW:                                 propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja potencjału wspinaczkowego skałek lądeckich

IDEA:                                                       pokonanie w zespole wspinaczkowym jak najdłuższego „dystansu”, będącego odzwierciedleniem długości przebytych dróg, ich trudności i rodzaju asekuracji

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) W zawodach zespoły będą klasyfikowane i nagradzane w następujących kategoriach:
a) kategoria OPEN (zespół z bezwzględnie najwyższą punktacją) – nagroda za 1,2 i 3 miejsce.
b) kategoria zespół żeński – nagroda dla jednego, najlepszego zespołu.
c) kategoria master (zespół w którym każdy z członków zespołu ma ukończone 45 lat) – nagroda dla jednego, najlepszego zespołu.
d) kategoria klubowa (zespoły składające się z członków KW Opole) – nagroda dla jednego, najlepszego zespołu
e) kategoria specjalna (zespoły wyróżniające się, wg decyzji jury) – ilość nagrodzonych zespołów określa jury.

2) Zawodnicy, najpóźniej do dnia zawodów, muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
3) Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest podpisanie przez uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie uczestnika podpisują osoby pełnoletnie i odpowiednio: rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.

 

 

 • 2 ZESPOŁY

W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które:
a) zgłoszą się do zawodów i uiszczą opłatę wpisową (wymagany dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)
b) złożą w biurze zawodów podpisane „oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności
c) wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami
d) ukończą co najmniej jedną drogę zawodów
e) ukończą zawody w regulaminowym czasie przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść.

 

 • 3 PRZEBIEG ZAWODÓW
 1. Zawody są rozgrywane jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe.
 2. Droga wspinaczkowa jest pokonana przez zespół jeżeli:
 3. Każdy z członków zespołu przebył drogę o własnych siłach
 4. Co najmniej jeden z członków zespołu pokona daną drogę, zgodnie z przyjętymi zasadami we wspinaczce sportowej, w stylu nie gorszym niż PP (dla drugiego członka zespołu dopuszczalny jest styl AF i TR z blokami).
 5. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów. Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający nazwy dróg, ich trudności i punktację. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy to suma punktów przypisanych do pokonanych dróg.
 6. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 • 4 ZASADY PUNKTACJI
 1. 1 metr drogi = 1 punkt
  2. Przyznawane są dodatkowe punkty ze względu na trudność dróg oraz rodzaj zastosowanej asekuracji według poniższych zasad

DROGI

 

Drogi Bonus
Ubezpieczone Trady. Drogi z asekuracją mieszaną
III II 0
IV III 0
V IV 0
VI V 10
VI.1 VI 20
VI.2 VI.1 30
VI.3 VI.2 40
VI.4 VI.3 50
VI.5 VI.4 60

 

 • 5 Sprzęt wspinaczkowy
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest posiadanie przez uczestnika obowiązkowego wyposażenia, na które składają się:
  a. Uprząż wspinaczkowa,
  b. Lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej bądź bliźniaczej,
  c. Zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny, karabinki HMS, taśmy,
  d. Zestaw ekspresów – 1 na zespół,
  e. Zestaw asekuracyjny do wspinaczki na drogach o asekuracji tradycyjnej (tradowej),
  2. Zaleca się stosowanie kasku wspinaczkowego.

 

 • 6 NORMY

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §5 muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.

 

 • 7 ZAKAZY

Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych niż wspinaczkowe.

 • 8 REZYGNACJA

Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów.

 

 • 9 POMOC

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony w wynikach.

 

 • 10 FAIR PLAY

Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

 

 • 11 ASEKURACJA

Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały lub na górnym lub pośrednim stanowisku asekuracyjnym, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i przyjętej taktyki.

 

 • 12 ŁAMANIE REGULAMINU
 1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być zgłaszane do jury zawodów.
  2. Jury zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar:
  a. Kara punktowa – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności oddaniem karty z wykazem przejść po przewidzianym ku temu czasie,
  b. Dyskwalifikacja – nałożona w związku z przypadkami rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu.
 • 13 JURY
 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawuje jury zawodów.
  2. Jury składa się z sędziego głównego oraz obserwatorów.
  3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem.
 • 14 PROTESTY
 1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów.
  2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników zawodów.
  3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów.

 

 • 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE
 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
 3. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie
  i portalach społecznościowych Klubu Wysokogórskiego Opole, Festiwalu Górskiego
  w Lądku Zdroju oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów a także dla realizacji celów statutowych organizatora oraz współpracy organizatora ze współorganizatorami, sponsorami i partnerami. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych prezentuje załącznik 2 do regulaminu.

 

 • 16 ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian.

 

 • 17 NAGRODY

Fundatorem nagród są: Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady oraz Klub Wysokogórski Opole a także marki: Ferrino, Nikwax, Lyofood, SeatoSummit, Odlo, Viking oraz centrum wspinaczkowe K2 Arena w Opolu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zawodów wspinaczkowych o nazwie
V Festiwalowy Big Wall Lądek Zdrój 22.09.2018 i akceptuję jego treść jak również zobowiązuję się stosować do reguł w nim przewidzianych.

 

 • W szczególności deklaruję, że:

– posiadam i będą korzystał/a ze sprawnego wyposażenia spełniającego warunki opisane w regulaminie;

– znam i będę stosował/a reguły bezpieczeństwa we wspinacze;

– posiadam umiejętność odpowiedniej obsługi ww. wyposażenia wspinaczkowego.

 • Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, że:

– organizator zawodów oraz osoby z nim współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników jak również osób trzecich za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe powstałe przed, w trakcie lub po zawodach lub w związku z uczestnictwem w zawodach;

– nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.

 • Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i jego współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę poniesioną w trakcie zawodów i w związku z zawodami.
 • Mam świadomość, iż drogi wspinaczkowe są zlokalizowane na naturalnych skałach i organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zagrożeń obiektywnych występujących w takich miejscach, a w szczególności za kruszyznę skalną.
 • Deklaruję, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.
 • Zapoznałem się z zasadami zawodów i jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa
  w zawodach.
 • Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.
 • Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego
  z uczestnictwa w zawodach.

 

 

Lądek Zdrój, dnia _________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________

Czytelny podpis uczestnika i/lub parafka

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w zawodach wspinaczkowych Big Wall Lądek Zdrój.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanym RODO, poniżej zamieszczone są niezbędne informacje w tym zakresie.

RODO: jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dokument unijny, który stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi w całej Europie. Celem RODO jest zapewnienie większej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych.

Dane uczestników zawodów są niezbędne, by przeprowadzić bezpiecznie zawody i zaprezentować publicznie ich wyniki.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?                   

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku organizacją zawodów jest KLUB WYSOKOGÓRSKI OPOLE, ul. Zwycięstwa 2-4/62,  45-867 Opole, , NIP:754-24-33-874  REGON:531266066, KRS: 72504 (dalej KW Opole)

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z nami poprzez:

 1. a) adres email: biuro@kwopole.pl
 2. b) pisemnie na adres siedziby

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które  identyfikują̨ (lub pozwalają zidentyfikować́) osobę fizyczną, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, itp. Prosimy Cię o podanie pewnych danych podczas rejestracji w biurze zawodów lub na platformie cyfrowej.

Zapewniamy że:

– dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty,

– dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami,

– dokładamy najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne,

– dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

– dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy aby bezpiecznie przeprowadzić zawody oraz ogłosić i upublicznić ich wyniki. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia zawodów.

Twoje dane zbieramy także w celach marketingowych, by informować Cię o nowościach, organizowanych przez nas i naszych partnerów wydarzeniach. Robimy to na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji również jest dobrowolne.

W związku z Twoim uczestnictwem w zawodach niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności dotyczy to kwestii bezpieczeństwa i ratownictwa, kwestii logistycznych oraz współpracy ze sponsorami i partnerami. Kwestie te sprawiają, że konieczne może stać się powierzenie Twoich danych innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym) tj. służbom ratowniczym, firmie kurierskiej, organizatorowi festiwalu, sponsorom, itp. Zapewniamy, że podmioty z którymi współpracujemy, również przestrzegają zasadach ochrony danych osobowych wynikających z RODO a przekazywane będą do dalszego przetwarzania tylko dane niezbędnie konieczne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Stosujemy zasadę̨ ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. W szczególności usuwamy dane osobowe, gdy:

– nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,

– upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa,

– osoba, której dane dotyczą̨, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu.

Jakie uprawnienia przysługują Ci zgodnie z RODO?

– prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane,

– prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a także uzyskania informacji na temat sposobu, celu i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również źródła ich pochodzenia,

– prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych,

– prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

Uwaga: Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu zaspokojenia  ewentualnych roszczeń lub też przetwarzamy Twoje dane na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, Twoja prośba w powyższym zakresie może okazać się bezskuteczna.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

Jeżeli KW Opole przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych –
w szczególności prawo sprzeciwu przysługuje Ci wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.