ReelRock

REGULAMIN WOLONTARIATU 2022

REGULAMIN WOLONTARIATU NA 27. FESTIWALU GÓRSKIM

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas 27. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady.
 2. Organizatorem wolontariatu 27. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 3. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

WOLONTARIUSZ OTRZYMUJE:

 1. Bezpłatny nocleg (konieczny własny śpiwór) i wyżywienie w czasie swoich działań wolontariackich.
 2. Bezpłatny karnet, uprawniający do wejścia na wszystkie imprezy festiwalowe.
 3. Pamiątkowe gadżety.
 4. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 5. Zaświadczenie o wykonanych zadaniach wolontariackich

WOLONTARIUSZ MA PRAWO DO:

 1. Zgłaszania przełożonym, jeżeli przydzielone zadania przerasta jego umiejętności, wiedzę lub siłę fizyczną. Przełożony winien albo pomóc wykonać zadanie, albo wyznaczyć inne, które wolontariusz jest w stanie wykonać.
 2. Zgłaszać przełożonym wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego, innych wolontariuszy, uczestników imprezy lub organizatorów.

WOLONTARIUSZ JEST ZOBOWIĄZANY DO:

 1. Stawienia się w miejscu i czasie uzgodnionym z Koordynatorem Wolontariatu.
 2. Godnego reprezentowania Organizatorów wolontariatu oraz 27. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady oraz promocji wolontariatu górskiego, poprzez swoją postawę i zaangażowanie w realizację zadań.
 3. Współpracy z Organizatorem wolontariatu, uczestnikami wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania i życzliwości.
 4. Wykonywania poleceń Koordynatora Wolontariatu oraz bezpośrednich przełożonych w zakresie realizacji powierzonych zadań lub podejmowania innych zadań, wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora.
 5. Bezwzględnego zachowania trzeźwości w czasie działań wolontariackich oraz przestrzegania obowiązującego prawa przez cały czas obecności na imprezie.
 6. Niezwłocznego poinformowania przełożonych i Koordynatora Wolontariatu o wszelkich przeszkodach, które uniemożliwiają wykonanie zadań według wcześniejszych ustaleń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOLONTARIUSZA:

 1. Wolontariusz może zostać wydalony z imprezy w przypadku gdy:
  1. nie wykona poleceń organizatora oraz koordynatora,
  2. będzie pod wpływem alkoholu lub innych używek podczas wykonywanych zajęć,
  3. nie zachowa kultury osobistej ( niewłaściwe słownictwo i zachowanie podczas wykonywania zajęć oraz w każdym momencie, gdy jego zachowanie lub strój jednoznacznie wskazują na bycie wolontariuszem imprezy)
  4. daje zły przykład innym wolontariuszom.
 2. Wolontariusz odpowiada na zasadach ogólnych, wynikających z KC i KPC, za powierzone mienie i wyrządzone szkody osobom trzecim.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zgadzając się na udział w wolontariacie, Wolontariusz zgadza się na utrwalanie swojego wizerunku za pomocą kamer i aparatów fotograficznych oraz jego publikowanie na stronach internetowych, katalogach, gazetach, filmach oraz powielania tegoż wizerunku dowolną metodą. Wolontariusz zrzeka się jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 2. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wolontariatu.