Regulamin wolontariatu 2018 - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
 • pl

24. edycja Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady już za nami. Dziękujemy za Waszą obecność i wspólne chwile. Do zobaczenia za rok!

Regulamin wolontariatu 2018

REGULAMIN WOLONTARIATU NA XXIII FESTIWALU GÓRSKIM

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas XXIII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.
 2. Organizatorem wolontariatu podczas XXII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju  jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 3. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

WOLONTARIUSZ OTRZYMUJE:

 1. Bezpłatny nocleg (konieczny własny śpiwór) i wyżywienie w czasie swoich działań wolontariackich.
 2. Bezpłatny karnet, uprawniający do wejścia na wszystkie imprezy festiwalowe.
 3. Pamiątkowe gadżety.
 4. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 5. Zaświadczenie o wykonanych zadaniach wolontariackich

WOLONTARIUSZ MA PRAWO DO:

 1. Zgłaszania przełożonym, jeżeli przydzielone zadania przerasta jego umiejętności, wiedzę lub siłę fizyczną. Przełożony winien albo pomóc wykonać zadanie, albo wyznaczyć inne, które wolontariusz jest w stanie wykonać.
 2. Zgłaszać przełożonym wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego, innych wolontariuszy, uczestników imprezy lub organizatorów.

WOLONTARIUSZ JEST ZOBOWIĄZANY DO:

 1. Stawienia się w miejscu i czasie uzgodnionym z Koordynatorem Wolontariatu.
 2. Godnego reprezentowania Organizatorów wolontariatu oraz XXIII Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady oraz promocji wolontariatu górskiego, poprzez swoją postawę i zaangażowanie w realizację zadań.
 3. Współpracy z Organizatorem wolontariatu, uczestnikami wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania i życzliwości.
 4. Wykonywania poleceń Koordynatora ds. Wolontariatu oraz bezpośrednich przełożonych w zakresie realizacji powierzonych zadań lub podejmowania innych zadań, wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora.
 5. Bezwzględnego zachowania trzeźwości w czasie działań wolontariackich oraz przestrzegania obowiązującego prawa przez cały czas obecności na imprezie.
 6. Niezwłocznego poinformowania przełożonych i Koordynatora Wolontariatu o wszelkich przeszkodach, które uniemożliwiają wykonanie zadań według wcześniejszych ustaleń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOLONTARIUSZA:

 1. Wolontariusz może zostać wydalony z imprezy w przypadku gdy:
  1. nie wykona poleceń organizatora oraz koordynatora,
  2. będzie pod wpływem alkoholu lub innych używek podczas wykonywanych zajęć,
  3. nie zachowa kultury osobistej ( niewłaściwe słownictwo i zachowanie podczas wykonywania zajęć oraz w każdym momencie, gdy jego zachowanie lub strój jednoznacznie wskazują na bycie wolontariuszem imprezy)
  4. daje zły przykład innym wolontariuszom.
 2. Wolontariusz odpowiada na zasadach ogólnych, wynikających z KC i KPC, za powierzone mienie i wyrządzone szkody osobom trzecim.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zgadzając się na udział w wolontariacie, Wolontariusz zgadza się na utrwalanie swojego wizerunku za pomocą kamer i aparatów fotograficznych oraz jego publikowanie na stronach internetowych, katalogach, gazetach, filmach oraz powielania tegoż wizerunku dowolną metodą. Wolontariusz zrzeka się jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 2. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wolontariatu.

HONOROWY PATRONAT

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Zawady Patronat Ministra Spraw Zagranicznych Patronat Ministra Sportu i Turystyki

ZŁOTY SPONSOR

Salewa

SREBRNY SPONSOR

The North Face Petzl Brubeck Czarna Góra Resort

BRĄZOWY SPONSOR

Peakapre Alpina Nikwax

PARTNERZY

Decathlon Viking Odlo Maloka THIS1 Buff Salomon Ferrino Adventure24 8a Beal Pietrowicz Śladami Uczestników Muzeum Tatrzańskie

FINANSOWANIE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Lądek-Zdrój Powiat Kłodzki Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Program Trzeci Góry NPM ONET.PL

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

CKiR Uzdrowisko Lądek-Długopole Szkoła Górska Polski Związek Alpinizmu Willa Marianna Jaskinia Radochoska Winiarnia Radochoska Fundacja Kukuczki GOPR Pasterkrowa Szczelinka Setter ACP AMS Alhambra Polska Misja Medyczna Hotel Trojan