REGULAMIN KONKURSU – KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2020 - Festiwal Górski 2020 w Lądku-Zdroju
  • pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, obecność i wsparcie 25. edycji Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Do zobaczenia za rok!

REGULAMIN KONKURSU – KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2020

REGULAMIN KONKURSU – KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2020 im. Wawrzyńca Żuławskiego

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu książkowego (dalej jako „Konkurs”) organizowanego w ramach Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku – Zdroju (dalej jako „Festiwal”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój, Pasterka 6, o numerze NIP: 5832958302 (dalej jako Organizator).
1.2.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4.Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 1 marca do dnia 20 września 2020 r.
1.5
Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa i tematyki górskiej w literaturze.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie mogą wziąć Wydawcy i Autorzy książek (dalej jako Zgłaszający) dowolnego gatunku, w których pojawia się motyw gór i które posiadają walor artystyczny bądź edukacyjny. Motyw gór może pojawiać się w zgłoszonych do Konkursu książkach w dowolnej formie. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone książki oficjalnie wydane pomiędzy 1 czerwca 2019 r. a 14 września 2020 r.
2.2 Pod uwagę będą brane przede wszystkim pierwsze wydania książek lub wydania kolejne, jeśli zostały znacząco uzupełnione lub znacząco wzbogacone – zawierają minimum 25% nowych treści. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłaszanych książek i odrzucenie tych, które nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu.
2.3 Zgłaszane prace muszą mieć postać książki drukowanej lub ebooka i posiadać numer ISBN. 
2.4. Konkurs przewidziany jest zarówno dla Wydawców polskich, jak i zagranicznych, jednak książka musi być wydana w polskiej wersji językowej.
2.5. Książka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz. Książki, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich książek, Organizator wykluczy je z Konkursu.
2.6 Jeden Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę książek, pod warunkiem, że spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
2.7 Książki będą oceniane przez Jury Konkursowe w 8 kategoriach:

  1. Literatura wspinaczkowa
  2. Literatura górsko-podróżnicza, reportaż
  3. Literatura tatrzańska
  4. Biografia górska
  5. Górska fikcja literacka i poezja
  6. Przewodniki i poradniki (nagroda im. Janusza Kurczaba)
  7. Albumy fotograficzne
  8. Książki dla dzieci

2.8 Zgłaszający wybiera kategorię zgłaszanej książki, Organizator i Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii. Tę samą książkę Zgłaszający może zgłosić tylko w jednej kategorii konkursowej.
2.9 Prócz nagród w kategoriach, Jury może przyznać nagrodę Grand Prix.

3. HARMONOGRAM ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Zgłaszający, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., są zobowiązani:

do dnia 30 maja 2020 – zgłosić do udziału w Konkursie książki, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwalgorski.pl. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
– do 7 dni od otrzymania od Organizatora akceptacji zgłoszenia i dopuszczenia zgłoszonych książek do Konkursu, przesłać 6 drukowanych egzemplarzy każdej zgłoszonej książki na adres Organizatora: Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój, z dopiskiem „Festiwal Literatury Górskiej 2019”.

– Organizator wyjątkowo dopuszcza, aby w przypadku książek mających się ukazać po 30 maja, ale przed 14 września przesłać jurorom egzemplarze recenzenckie (tzw. proofy) lub wersje elektroniczne (.mobi, ePub) – do 7 dni od otrzymania od Organizatora akceptacji zgłoszenia. 

3.3. Od chwili przesłania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz egzemplarzy książek, Zgłaszający staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).
3.4. Oceny książek dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe wg. poniższego harmonogramu:

– do dnia 30 czerwca 2020 na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalgorski.pl Jury Konkursowe opublikuje listę książek, które zostały dopuszczone do Konkursu (spełniają wymogi Regulaminu)
– do 14 września 2020 na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalgorski.pl Jury Konkursowej opublikuję listę książek, które zostały nominowane do nagrody w każdej z kategorii.
– najpóźniej w dniu 20 września 2020, w czasie trwania Festiwalu Jury Konkursowe ogłosi wyniki Konkursu i przyzna nagrody

3.5. Wszystkie dopuszczone do Konkursu książki zostaną zaprezentowane w  drukowanym katalogu Festiwalu w nakładzie 500 sztuk.

4. NAGRODY

4.1. Jury Konkursowe przyzna nagrodę – tytuł „Książka Górska Roku 2020“ w poszczególnych kategoriach zaś autora najlepszej książki w danej kategorii nagrodzi kwotą minimum 1000 zł (jeden tysiąc złotych brutto).

4.2 Prócz nagród przyznawanych w kategoriach Jury Konkursowe przyzna nagrodę Grand Prix oraz kwotę minimum 2000 zł Autorowi książki, wybranej spośród wszystkich nominowanych w Konkursie książek. Książka nie może otrzymać równocześnie tytuł Książki Górskiej Roku w danej kategorii i nagrody Grand Prix.

4.3 Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach jak i Grand Prix
4.4. Werdykt Jury Konkursowego w postaci decyzji o zakwalifikowaniu (bądź nie) do konkursu, umieszczenie na krótkiej liście nominowanych oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczny.
4.5. Niezależnie od nagrody określonej w punkcie 4.1. Jury może przyznać Autorom dodatkowo ustanowione przez siebie nagrody honorowe i wyróżnienia oraz nagrody w ramach kategorii stworzonych przez Jury.

4.6, Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru najbardziej odpowiedniej kategorii dla danej książki, niezależnie od kategorii wybranej przez Zgłaszającego w procesie zgłaszania.
4.7. Nagrody zostaną wręczone – wydane – Uczestnikom w czasie trwania Festiwalu, zaś Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
4.8. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na równowartość w gotówce.
4.9. Sponsorzy i Partnerzy Konkursu również mogą przyznać nagrody wybranym przez siebie Autorom. O rodzaju nagrody i jej wartości, a także o terminie jej wydania, decyduje Sponsor, bez udziału Organizatora. Organizator informuje, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 760 zł, przyznanej przez Sponsora, jest Sponsor, a nie Organizator i że wszelkie obowiązki podatkowe związane z wydaniem nagrody przyznanej przez Sponsora ciążą na Sponsorze. Organizator informuje, iż w przypadku, gdy Sponsor nie ubruttowi nagrody, której wartość przekracza 760 zł, Uczestnik jest zobowiązany przekazać Sponsorowi kwotę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w wysokości 10 % wartości tej nagrody.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Festiwalu.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, zgłoszenie i przesłanie książek na Konkurs oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
5.5 Organizator zapewni Zgłaszającemu (Autorowi lub jednemu reprezentantowi Autora)  każdej zakwalifikowanej książki bezpłatny udział w Festiwalu, zaś Autorowi, który zostanie zaproszony do prezentacji autorskiej w ramach Festiwalu bezpłatne zakwaterowanie i karnet na czas trwania Festiwalu.
5.6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, z siedzibą w Pasterce 6 , 57-540 Kudowa-Zdrój. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

HONOROWY PATRONAT

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

PARTNERZY

FINANSOWANIE

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ORGANIZATORZY