ReelRock

REGULAMIN AKREDYTACYJNY DLA MEDIÓW

REGULAMIN AKREDYTACYJNY DLA MEDIÓW

A. Organizator przewiduje jeden rodzaj akredytacji mediowych:
Akredytacje mediowe – upoważniają do przebywania na terenie Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w dniach 10-19 września 2021 r.

B. Zasady przyznawania i wydawania akredytacji:

1. Akredytacje mediowe przyznawane są nieodpłatnie.
2. Liczba akredytacji mediowych jest ograniczona.
3. Liczba akredytacji mediowych jest ograniczona dla redakcji. Redakcje mogą otrzymać maksymalnie 2 akredytacje. Zapis ten nie dotyczy redakcji telewizyjnych oraz partnerów mediowych.
4. Akredytacje mediowe przyznawane są na podstawie wypełnionego formularza.
5. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych danych.
6. Wypełnienie formularza z punktu 4. nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji mediowej.
7. Akredytacje mediowe przyznane będą w pierwszej kolejności dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie w rejestrze dzienników i czasopism, profesjonalnym informacyjnym serwisom internetowym, profesjonalnym agencjom mediowym, radiom oraz stacjom telewizyjnym.
8. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji mediowej będą mieli patroni medialni, dziennikarze mediów związanych tematycznie z wydarzeniem, a także publikujący informacje dotyczące Festiwalu Górskiego.
9. Akredytacje są imienne i nie mogą zostać odstąpione osobom trzecim.
10. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia do strefy mediowej oraz stref foto osób trzecich.
11. Zgłoszenia akredytacyjne przesłane za pośrednictwem formularza będą przyjmowane do 08.09.2021 roku. Zgłoszenia akredytacyjne złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone (zapis ten nie dotyczy stacji telewizyjnych).
12. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane przez Organizatora w terminie do 09.09.2021 roku (lub wcześniej). Informacja o przyznaniu akredytacji i możliwościach jej odebrania zostanie wysłana na podany w mailu akredytacyjnym adres email.
13. Brak otrzymania informacji o przyznaniu akredytacji w terminie podanym w pkt. 12. niniejszego Regulaminu oznacza nieprzyznanie akredytacji.
14. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.
15. Akredytację mediową w formie identyfkatora można odebrać wyłącznie osobiście. Podczas odbioru akredytacji w strefie mediowej Festiwalu Górskiego należy okazać dowód tożsamości.
16. Identyfikator przyznawany jest jednorazowo, obowiązuje w dniach 10-19 września 2021 roku. W przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, nie podlega wymianie, ani nie jest możliwe otrzymanie kolejnej.
17. Podczas wydarzenia, akredytacja musi być umieszczona w widocznym miejscu.
18. W trakcie wykonywania prac dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
19. Organizator ma prawo cofnąć udzieloną akredytację w przypadku naruszania przez dziennikarza postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowania się przez dziennikarza do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
21. Akredytacja upoważnia posiadacza do korzystania z przestrzeni do pracy zapewnionej przez Organizatora, dostępu do materiałów prasowych, w tym zdjęć. Warunkiem do nieodpłatnego korzystania z materiałów fotograficznych jest podpisanie autorów zdjęć.
22. Akredytowani dziennikarzy uzyskają wsparcie przy przygotowaniu materiałów prasowych (umawianie wywiadów, zapewnienie miejsca do pracy, dostęp do materiałów prasowych).

KONTAKT DLA MEDIÓW:
e-mail: media@festiwalgorski.pl