REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO W RAMACH FESTIWALU GÓRSKIEGO W LĄDKU ZDROJU

[English version]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu Filmowego (dalej jako „Konkurs”) odbywającego się w ramach Festiwalu Górskiego w Lądku (dalej jako „Festiwal”) jest STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KOMPAS z siedzibą w Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój wpisane do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 583-295-83-02, dalej jako „Organizator”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs organizowany jest w okresie od 20 stycznia do 8 września 2024 roku. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2024 roku.

1.5. Celem Konkursu jest promocja tematyki górskiej w kinematografii.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie wziąć mogą twórcy filmów, w których pojawia się motyw gór i które posiadają jakikolwiek walor artystyczny. Motyw gór może się pojawiać się w zgłoszonych do Konkursu filmach w dowolnej formie. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy dowolnego gatunku, wykonane dowolną techniką, wyprodukowane w 2022 roku lub później.

2.2. Konkurs przewidziany jest zarówno dla twórców polskich, jak i zagranicznych, posiadających zarówno profesjonalne przygotowanie i wykształcenie w dziedzinie reżyserii, jak i dla amatorów.

2.3. Film może zostać zgłoszony do Konkursu tylko jeden raz. Filmy, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu, nie mogą wziąć ponownie udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich filmów, Organizator wykluczy je z Konkursu.

2.4. Podczas zgłaszania filmu do konkursu pobierana jest opłata administracyjna, której wysokość zależy od długości filmu i od daty zgłoszenia:

a) terminie wczesnym (Early Bird), czyli od 20 stycznia do 10 lutego 2024, zgłoszenie kosztuje 20 USD dla filmu długiego (powyżej 40 min) i 10 USD dla filmu krótkiego (do 40 minut). 

b) terminie normalnym (Regular), czyli od 11 lutego do 10 kwietnia 2024, zgłoszenia kosztują 25 USD dla filmu długiego i 12 USD dla filmu krótkiego. 

c) terminie późnym (Late), czyli od 11 kwietnia do 30 kwietnia 2024, zgłoszenie kosztuje 30 USD dla filmu długiego i 15 USD dla filmu długiego.

III. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, twórcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., powinni do dnia 30 kwietnia 2024 zgłosić Organizatorowi chęć uczestnictwa przez platformę FilmFreeway, pod adresem www.filmfreeway.com/LadekMountainFestival. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie zostaną uwzględnione, a filmy w nich zgłoszone nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

3.2. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko twórcy, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, tytuł filmu, rok produkcji filmu, czas trwania, język dialogów itd., według formularza złoszeniowego.

3.3. Wraz ze zgłoszeniem twórca udostępnia Organizatorowi finalną wersję filmu w terminie wskazanym w punkcie 3.1. W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu niepolskojęzycznego, razem z filmem powinien zostać dostarczony plik z listą dialogową w oryginale i/lub w języku angielskim. W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu polskojęzycznego, razem z filmem powinien zostać dostarczony plik z listą dialogową języku angielskim.

3.4. Z chwilą przekazania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz filmu, twórca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”). Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do 31 maja 2024 roku czy zgłoszone przez nich filmy zostały zakwalifikowane do Konkursu. Przedstawiciele filmów mają czas do 15 czerwca 20224 roku, by potwierdzić osobisty udział w festiwalu w celu zaprezentowania filmu.

3.5. Organizator dokona selekcji zgłoszonych filmów. Filmy, które tej selekcji nie przejdą, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Podczas selekcji pierwszeństwo będą miały filmy, które nie są i nie będą dostępne za darmo online przed 8 września 2024. Selekcja będzie dokonywana z uwzględnieniem czasu projekcyjnego dostępnego podczas Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju od 5 do 8 września 2024, tak by wszystkie filmy konkursowe mogły być wyświetlone co najmniej raz.

3.6. Oceny filmów dopuszczonych do Konkursu dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe.

3.7. Dopuszczone do Konkursu filmy zostaną wyświetlone w ramach XXIX Festiwalu Górskiego, który odbędzie się w Lądku-Zdroju w dniach 5-8 września 2024.

3.8. Jury Konkursowe obejrzy filmy zgłoszone do Konkursu i do dnia 8 września 2024 roku wybierze zwycięzców. Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę tematykę filmu, środki wyrazu artystycznego i motyw gór ujęty w filmie.

3.9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Nagród Filmowych XXIX Festiwalu Górskiego nie później niż 8 września 2024, a na stronie internetowej i na FB nie później niż 12 września 2024.

3.10. Wybrane nagrodzone filmy mogą zostać ponownie wyświetlone po Ceremonii Zakończenia Festiwalu Górskiego oraz pokazane na kolejnych edycjach Festiwalu w następnych latach.

3.11. Ponieważ festiwal ma formę hybrydową, filmy zakwalifikowane do Konkursu wezmą także udział w wersji online festiwalu, w dniach 5-30 września 2024. Zabezpieczony DRM-em streaming na naszej platformie filmygorskie.pl dostępny będzie wyłącznie dla widzów z wykupionym karnetem, z geoblokadą ograniczoną do terytorium Polski

IV. NAGRODY

4.1. Jury Konkursowe przyzna następujące nagrody:

a) Grand Prix

b) Najlepszy Film Wspinaczkowy

c) Najlepszy Film o Górach Wysokich

d) Najlepszy Film w kategorii Człowiek i Góry

e) Najlepszy Film o Sportach Górskich

f) Najlepszy Film o Przygodzie i Eksploracji

g) Najlepszy Film Polski

h) Najlepszy Film Krótkometrażowy

4.2. Przed obradami Jury Dyrektor Konkursu ma prawo dokonać zmian w nazwach kategorii konkursowych, tak by lepiej odpowiadały zgłoszonym filmom.

4.3. Wybrany przez Jurorów film otrzymuje tytuł Najlepszego Filmu w swojej kategorii oraz, jeśli dana kategoria jest wspierana przez sponsora, również nagrodę pieniężną.

4.4. Poza nagrodami, o których mowa w punkcie 4.1.a) – h), Jury Konkursowe może przyznać również wyróżnienia. O ilości przyznanych wyróżnień zdecyduje Jury Konkursowe.

4.5. Jury Konkursowe, Dyrektor Konkursu i Dyrektor Festiwalu mogą przyznać nagrody specjalne za filmy o szczególnych i wyjątkowych walorach. Nagrody specjalne mogą być przyznawane wyłącznie za zgodą Organizatora. Rodzaj nagród specjalnych oraz ich wartość zostanie ogłoszona Uczestnikom w uzgodnieniu z Organizatorem, po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

4.6. Werdykt Jury Konkursowego jest ostateczny.

4.7. W Konkursie przyznawana jest również Nagroda Publiczności. Nagrodę Publiczności wybierają widzowie, którzy uczestniczyli w Festiwalu Górskim, oddając głosy na najlepsze w ich ocenie filmy.

4.8. Nagrody pieniężne zostaną przekazane Uczestnikom w formie przelewu bankowego, na podstawie faktury dostarczonej Organizatorowi we wskazanym terminie.

4.9. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

4.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

4.11. Organizator informuje, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 2000 zł, przyznanej przez sponsora jest sponsor, a nie Organizator i że wszelkie obowiązki podatkowe związane z wydaniem nagrody przyznanej przez sponsora ciążą na sponsorze. Organizator informuje, iż w przypadku gdy sponsor nie ubruttowi nagrody, której wartość przekracza 2000 zł, Uczestnik jest zobowiązany przekazać sponsorowi kwotę pieniężną, stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w wysokości 10 % wartości tej nagrody.

V. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, przysługują mu wszelkie prawa wyłączne, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz, że zgłoszone do Konkursu przez Uczestnika filmy nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie naruszają żadnych praw ani dóbr osób trzecich.

5.2. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, uzyskał on odpowiednie zgody osób występujących w danym filmie na wykorzystanie ich wizerunków w pełnym zakresie.

5.3. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, uzyskał we własnym zakresie, na podstawie odpowiednich umów zawartych z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania, zezwolenie na korzystanie z muzyki, która będzie stanowić ścieżkę dźwiękową filmu.

5.4. Uczestnik zezwala na użycie do 3 minut zgłaszanych filmów na potrzeby promocji Konkursu i Festiwalu.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres przeglad@kompas.pl lub listem poleconym na adres wskazany w punkcie 1.1 nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, jego adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wskazanie tytułu filmu, który został zgłoszony do Konkursu. W każdym przypadku musi też zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator zapewnia twórcy filmu dopuszczonego do Konkursu nocleg i bezpłatny karnet na Festiwal Górski.

7.2. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Festiwalu.

7.3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.Przesłanie filmu do Konkursu oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

7.5. Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój. Dane są administrowane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.festiwalgorski.pl/polityka-prywatnosci/

7.6. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wyświetlania przez Organizatora jego filmu w ramach Festiwalu Górskiego w wersji stacjonarnej ani online. Natomiast jeśli, za zgodą twórcy, film weźmie udział w pokazach uzgodnionych przez Lądek Film Distribution, twórca dostanie uzgodnione wynagrodzenie.