Lądek Big Wall - Festiwal Górski 2018 w Lądku-Zdroju
 • pl

23. edycja Festiwalu przed nami. Trwają przygotowania, ustalany jest program imprezy. W trakcie Festiwalu odbędzie się ceremonia rozdania Złotych Czekanów 2018, najważniejszej nagrody wspinaczkowej na świecie. O kolejnych punktach będziemy informować wkrótce. Zarezerwujcie już teraz datę w kalendarzu – 20 – 23 września.

Lądek Big Wall

IV FESTIWALOWY BIG WALL
LĄDEK ZDRÓJ
23.09.2017 r.

 

REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

 

MIEJSCE BIURA ZAWODÓW:          Biuro festiwalowe (dalej zwane biurem)

TERMIN ZAWODÓW:                         23 września 2017 r. (w przypadku złej pogody zawody zostaną przełożone na następną sobotę lub odwołane)

ORGANIZATOR:                                  Klub Wysokogórski Opole

WSPÓŁORGANIZATOR:                    Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady

MIEJSCE ZAWODÓW:                        Skałki Lądeckie (Skałki Wzgórza Trojak i Stołowe Skały)

ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW:               w biurze, w dniu zawodów – decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc

LIMIT MIEJSC:                                     40 zespołów dwuosobowych

REJESTRACJIA ZESPOŁÓW:          w biurze, od godziny 9:00 do 10:00

ODPRAWA TECHNICZNA:               odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 10:00

CZAS ZAWODÓW:                               10.30 – 16:00 (do godziny 17:00 należy dostarczyć do biura wypełnione karty startowe)

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAWODÓW:  Amfiteatr, godz. 18.00

WPISOWE:                                             50 PLN od zespołu, podczas rejestracji

CEL ZAWODÓW:                                 propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja potencjału wspinaczkowego skałek lądeckich

IDEA:                                                       pokonanie w zespole wspinaczkowym jak najdłuższego „dystansu”, będącego odzwierciedleniem długości przebytych dróg, ich trudności i rodzaju asekuracji

 

 

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) W zawodach zespoły będą klasyfikowane w czterech kategoriach:
a) zespoły żeńskie,
b) zespoły męskie,
c) zespoły mieszane,
d) zespoły master  (każdy z członków zespołu ma ukończone 45 lat),
e) zespoły członkowie KW Opole

2) Zawodnicy, najpóźniej do dnia zawodów, muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
3) Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest podpisanie przez uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie uczestnika podpisują osoby pełnoletnie i odpowiednio: rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.

 

 • 2
  ZESPOŁY

W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które:
a) zgłoszą się do zawodów i uiszczą opłatę wpisową (wymagany dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)
b) złożą w biurze zawodów podpisane „oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności
c) wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami
d) ukończą co najmniej jedną drogę zawodów
e) ukończą zawody w regulaminowym czasie przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść.

 

 • 3
  PRZEBIEG ZAWODÓW
 1. Zawody są rozgrywane jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe.
 2. Droga wspinaczkowa jest pokonana przez zespół jeżeli:
 3. Każdy z członków zespołu przebył drogę o własnych siłach
 4. Co najmniej jeden z członków zespołu pokona daną drogę, zgodnie z przyjętymi zasadami we wspinaczce sportowej, w stylu nie gorszym niż PP (dla drugiego członka zespołu dopuszczalny jest styl AF i TR z blokami).
 5. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów. Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający nazwy dróg, ich trudności i punktację. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy to suma punktów przypisanych do pokonanych dróg.
 6. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 • 4
  ZASADY PUNKTACJI
 1. 1 metr drogi = 1 punkt
  2. Przyznawane są dodatkowe punkty ze względu na trudność dróg oraz rodzaj zastosowanej asekuracji według poniższych zasad

DROGI

 

Drogi Bonus
Ubezpieczone Trady. Drogi z asekuracją mieszaną
III II 0
IV III 0
V IV 0
VI V 10
VI.1 VI 20
VI.2 VI.1 30
VI.3 VI.2 40
VI.4 VI.3 50
VI.5 VI.4 60

 

 • 5
  Sprzęt wspinaczkowy
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest posiadanie przez uczestnika obowiązkowego wyposażenia, na które składają się:
  a. Uprząż wspinaczkowa,
  b. Lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej bądź bliźniaczej,
  c. Zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny, karabinki HMS, taśmy,
  d. Zestaw ekspresów – 1 na zespół,
  e. Zestaw asekuracyjny do wspinaczki na drogach o asekuracji tradycyjnej (tradowej),
  2. Zaleca się stosowanie kasku wspinaczkowego.

 

 

 

 • 6
  NORMY

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §5 muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.

 • 7
  ZAKAZY

Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych niż wspinaczkowe.

 • 8
  REZYGNACJA

Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów.

 • 9
  POMOC

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony w wynikach.

 • 10
  FAIR PLAY

Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

 • 11
  ASEKURACJA

Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały lub na górnym lub pośrednim stanowisku asekuracyjnym, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i przyjętej taktyki.

 • 12
  ŁAMANIE REGULAMINU
 1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być zgłaszane do jury zawodów.
  2. Jury zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar:
  a. Kara punktowa – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności oddaniem karty z wykazem przejść po przewidzianym ku temu czasie,
  b. Dyskwalifikacja – nałożona w związku z przypadkami rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu.
 • 13
  JURY
 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawuje jury zawodów.
  2. Jury składa się z sędziego głównego oraz obserwatorów.
  3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem.
 • 14
  PROTESTY
 1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów.
  2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników zawodów.
  3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów.

 

 

 

 

 

 • 15
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE
 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
 3. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie Klubu Wysokogórskiego Opole, Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów a także dla realizacji celów statutowych organizatora.

 

 • 16
  ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian.

 

 • 17
  NAGRODY

Fundatorem nagród są: Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady oraz Klub Wysokogórski Opole.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zawodów wspinaczkowych o nazwie
IV Festiwalowy Big Wall Lądek Zdrój 23.09.2017  i akceptuję jego treść jak również zobowiązuję się stosować do reguł w nim przewidzianych.

 

 • W szczególności deklaruję, że:

– posiadam i będą korzystał/a ze sprawnego wyposażenia spełniającego warunki opisane w regulaminie;

– znam i będę stosował/a reguły bezpieczeństwa we wspinacze;

– posiadam umiejętność odpowiedniej obsługi ww. wyposażenia wspinaczkowego.

 • Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, że:

– organizator zawodów oraz osoby z nim współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników jak również osób trzecich za jakiekolwiek szkody osobowe i/lub majątkowe powstałe przed, w trakcie lub po zawodach lub w związku z uczestnictwem w zawodach;

– nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zachowania innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.

 • Akceptując niniejszą deklarację zrzekam się ewentualnych roszczeń wobec organizatora i jego współpracowników związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za ewentualną szkodę poniesioną w trakcie zawodów i w związku z zawodami.
 • Mam świadomość, iż drogi wspinaczkowe są zlokalizowane na naturalnych skałach i organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zagrożeń obiektywnych występujących w takich miejscach, a w szczególności za kruszyznę skalną.
 • Deklaruję, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.
 • Zapoznałem się z zasadami zawodów i jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa
  w zawodach.
 • Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.
 • Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego
  z uczestnictwa w zawodach.

 

 

Lądek Zdrój, dnia _________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________

Czytelny podpis uczestnika i/lub parafka

HONOROWY PATRONAT

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Zawady Patronat Ministra Sportu i Turystyki

ZŁOTY SPONSOR

Brubeck

SREBRNY SPONSOR

The North Face Petzl Buff Decathlon Alpina

BRĄZOWY SPONSOR

Nikwax Thule Camp Arc'Teryx Chicks&Sport Viking Odlo Meindl Sea to Summint

PARTNERZY

Adventure24 Saxx Salomon Lyofood Patagonia Ispo Maloka This1 Artibo Zlagboard Czarna Góra Resort Apartamenty Czarna Góra

FINANSOWANIE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Lądek-Zdrój Powiat Kłodzki Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Program Trzeci Góry NPM

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

CKiR Uzdrowisko Lądek-Długopole Willa Marianna Jaskinia Radochoska Winiarnia Radochoska Fundacja Kukuczki GOPR Pasterkrowa Szczelinka Setter
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru Samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.