Lądek Big Wall - Festiwal Górski 2017 w Lądku-Zdroju
  • pl

Zapraszamy na dwudziestą drugą edycję Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. W tym roku znów wyjątkowy program, o którego szczegółach będziemy z czasem informować.

Lądek Big Wall

Regulamin zawodów:

III PRZEGLĄDOWY BIG WALL
LĄDEK ZDRÓJ 24.09.2016r.

TERMIN ZAWODÓW: 24 wrzesień 2016r. (w przypadku złej pogody zawody przełożone na następną sobotę 1.10.2016r)
ORGANIZATOR: Klub Wysokogórski Opole
PLANOWANE MIEJSCE ZAWODÓW: Skałki Lądeckie (Skałki Wzgórza Trojak i Stołowe Skały)
CZAS ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 11.00 – 16:00 (do godziny 17:00 należy dostarczyć do biura zawodów wypełnione karty startowe)
MIEJSCE BIURA ZAWODÓW: Kinoteatr – biuro festiwalowe
CZAS REJESTRACJI ZAWODNIKÓW: od godziny 9:00 do 10:00.
ODPRAWA TECHNICZNA: odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 10:00.
WPISOWE: 50 PLN od zespołu w dniu zawodów.
CEL ZAWODÓW: propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja skałek lądeckich.
IDEA: pokonanie w zespole wspinaczkowym jak najdłuższego „dystansu”, będącego odzwierciedleniem długości przebytych dróg, ich trudności i rodzaju asekuracji.
ZGŁOSZENIA: na adres biuro@kwopole.pl od 31.08.2016 lub w dniu zawodów pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony limit miejsc.
LIMIT MIEJSC: 40 zespołów (dwuosobowych)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) W zawodach zespoły będą klasyfikowane w czterech kategoriach:
a) zespoły żeńskie,
b) zespoły męskie,
c) zespoły mieszane.
d) zespoły master  (każdy z członków zespołu ma ukończone 45 lat)
2) Zawodnicy, najpóźniej do dnia zawodów, muszą mieć ukończone 18 lat.
3) Warunkiem wzięcia udziału w zawodach przez osoby pełnoletnie jest podpisanie przez uczestnika „oświadczenia uczestnika”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 2
ZESPOŁY

W zawodach klasyfikowane są wszystkie zespoły, które:
a) zgłoszą się do zawodów (wymagany dowód osobisty lub inny dokument tożsamości)
b) złożą w biurze zawodów podpisane „oświadczenie uczestnika” dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności
c) wezmą udział w odprawie technicznej przed zawodami
d) ukończą co najmniej jedną drogę zawodów
e) ukończą zawody w regulaminowym czasie przez złożenie w biurze zawodów wykazu przejść.

§ 3
PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Zawody są rozgrywane jako konkurencja zespołowa. Klasyfikowane są zespoły dwuosobowe.
2. Droga wspinaczkowa jest pokonana przez zespół jeżeli:
a. Każdy z członków zespołu przebył drogę o własnych siłach
b. Co najmniej jeden z członków zespołu pokona daną drogę, zgodnie z przyjętymi zasadami we wspinaczce sportowej, w stylu nie gorszym niż PP (dla drugiego członka zespołu dopuszczalny jest styl AF i TR z blokami).
3. Każda droga ze względu na trudność oraz długość ma przypisaną liczbę punktów. Uczestnicy otrzymują przed rozpoczęciem rywalizacji wykaz dróg zawierający nazwy dróg, ich trudności i punktację. Wynik uzyskany przez zespół wspinaczkowy to suma punktów przypisanych do pokonanych dróg.
4. Zawody wygrywa zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

§ 4
ZASADY PUNKTACJI

1. 1 metr drogi = 1 punkt
2. Przyznawane są dodatkowe punkty ze względu na trudność dróg oraz rodzaj zastosowanej asekuracji według poniższych zasad

DROGI

 

Drogi Bonus
Ubezpieczone Trady. Drogi z asekuracją mieszaną
III II 0
IV III 0
V IV 0
VI V 10
VI.1 VI 20
VI.2 VI.1 30
VI.3 VI.2 40
VI.4 VI.3 50
VI.5 VI.4 60

§ 5
Sprzęt wspinaczkowy

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest posiadanie przez uczestnika obowiązkowego wyposażenia, na które składają się:
a. Uprząż wspinaczkowa,
b. Lina dynamiczna pojedyncza lub dwie żyły liny połówkowej bądź bliźniaczej,
c. Zestaw asekuracyjny: przyrząd asekuracyjny, karabinki HMS, taśmy,
d. Zestaw ekspresów – 1 na zespół,
e. Zestaw asekuracyjny do wspinaczki na drogach o asekuracji tradycyjnej (tradowej),
2. Zaleca się stosowanie kasku wspinaczkowego.

§ 6
NORMY

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że elementy wyposażenia uczestnika wymienione w §5 muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA.

§ 7
ZAKAZY

Obowiązuje zakaz wspinania się bez asekuracji oraz zakaz wspinania się w butach innych niż wspinaczkowe.

§ 8
REZYGNACJA

Każdy zawodnik może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy w dowolnym momencie. Fakt ten obowiązkowo należy zgłosić w biurze zawodów.

§ 9
POMOC

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Czas poświęcony na udzielenie pomocy zostanie uwzględniony w wynikach.

§ 10
FAIR PLAY

Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich podczas zawodów. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

§ 11
ASEKURACJA

Asekurant w trakcie wspinaczki partnera musi pozostawać na ziemi u podnóża skały lub na górnym lub pośrednim stanowisku asekuracyjnym, w zależności od wymogów bezpieczeństwa i przyjętej taktyki.

§ 12
ŁAMANIE REGULAMINU

1. Wszelkie sytuacje łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz inne wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania mają być zgłaszane do jury zawodów.
2. Jury zawodów jest uprawnione do nakładania następujących kar:
a. Kara punktowa – nałożona w związku z łamaniem postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności oddaniem karty z wykazem przejść po przewidzianym ku temu czasie,
b. Dyskwalifikacja – nałożona w związku z przypadkami rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 13
JURY

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawuje jury zawodów.
2. Jury składa się z sędziego głównego oraz obserwatorów.
3. Jury podejmuje działania określone niniejszym regulaminem.

§ 14
PROTESTY

1. Protesty należy wnosić na piśmie do jury zawodów.
2. Czas składania protestów wynosi 20 minut od chwili ogłoszenia wstępnych wyników zawodów.
3. Protesty są rozpatrywane bezzwłocznie przez jury zawodów.

§ 15
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
3. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na stronie Klubu Wysokogórskiego Opole, Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju oraz w materiałach marketingowych i promocyjnych organizatora i sponsorów zawodów.
4. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji memoriału a także dla realizacji celów statutowych organizatora.

§ 16
ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania do niego zmian.

§ 17
NAGRODY

Fundatorem nagród są: Przegląd Filmów Górskich w Lądku Zdroju, Przedsiębiorstwo CAMPER oraz Klub Wysokogórski Opole

Załącznik nr 1 do Regulaminu

II-PRZEGLADOWY-BIG-WALL-2015