Regulamin konkursu - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
  • pl
  • en

24. edycja Festiwalu przed nami. Trwają przygotowania, ale już teraz możemy ogłosić, że podobnie jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu nastąpi rozdanie nagród Złotych Czekanów –  Piolets d’Or 2019. Zarezerwujcie już teraz datę w kalendarzu – 19 – 22 września.

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO W RAMACH FESTIWALU GÓRSKIEGO W LĄDKU ZDROJU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem Konkursu Filmowego (dalej jako „Konkurs”) odbywającego się w ramach Festiwalu Górskiego w Lądku (dalej jako „Festiwal”) jest STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KOMPAS z siedzibą w Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój wpisane do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 583-295-83-02, dalej jako „Organizator”.

1.2.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 23 września 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.06.2018.

1.5.Celem Konkursu jest promocja tematyki górskiej w kinematografii.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie wziąć mogą twórcy filmów, w których pojawia się motyw gór i które posiadają jakikolwiek walor artystyczny. Motyw gór może się pojawiać się w zgłoszonych do Konkursu filmach w dowolnej formie. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy dowolnego gatunku, wykonane dowolną techniką, wyprodukowane w 2016 r. lub później.

2.2. Konkurs przewidziany jest zarówno dla twórców polskich, jak i zagranicznych, posiadających zarówno profesjonalne przygotowanie i wykształcenie w dziedzinie reżyserii, jak i dla amatorów.

2.3. Film może zostać zgłoszony do Konkursu tylko jeden raz. Filmy, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich filmów do Konkursu, Organizator wykluczy je z Konkursu.

III. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, twórcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., powinni do dnia 15.06.2018 zgłosić się do udziału w Konkursie, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwalgorski.pl. Formularze zgłoszeniowe wypełnione po tym terminie nie zostaną uwzględnione, a filmy nimi zgłoszone nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

3.2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać imię i nazwisko twórcy, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, tytuł filmu, rok produkcji filmu, czas trwania, język dialogów, nazwisko reżysera, scenarzysty, autora zdjęć i muzyki.

3.3. Wraz z formularzem zgłoszeniowym twórca udostępnia Organizatorowi zgłaszany film w terminie wskazanym w punkcie 3.1. W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu niepolskojęzycznego, razem z filmem powinien zostać zamieszczony plik z listą dialogową.

3.4. Z momentem przekazania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz filmu, twórca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).

3.5. Organizator dokona wstępnej oceny zgłoszonych filmów. Filmy, w które tej wstępnej kwalifikacji nie przejdą, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

3.6. Oceny filmów dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe.

3.7. Dopuszczone do Konkursu filmy zostaną wyświetlone w ramach Festiwalu Górskiego odbywającego się w Lądku Zdroju w dniach 20–23.09.2018.

3.8. Jury Konkursowe obejrzy filmy zgłoszone do Konkursu i w terminie do dnia 23.09.2018 wybierze zwycięzców. Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę tematykę filmu, środki wyrazu artystycznego, motyw gór ujęty w filmie.

3.9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Festiwalu Górskiego nie później niż dnia 23.09.2018.

3.10. Wybrane nagrodzone filmy zostaną ponownie wyświetlone po Ceremonii Zakończenia Festiwalu Górskiego oraz mogą zostać pokazane na kolejnych edycjach Festiwalu w następnych latach.

3.11. Jeśli Autor wyrazi zgodę, nagrodzone filmy mogą być wyświetlone podczas dwóch imprez promujących Festiwal Górski.

IV. NAGRODY

4.1. Jury Konkursowe przyzna następujące nagrody:

a) Grand Prix

b) Najlepszy film Wspinaczkowy

c) Najlepszy film o Górach Wysokich

d) Najlepszy film w kategorii Człowiek i Góry

e) Najlepszy film o Sportach Górskich

f) Najlepszy Film Polski

g) Najlepszy Film Krótkometrażowy

4.2. Nagrodą w poszczególnych kategoriach jest tytuł Najlepszego Filmu w swojej kategorii.

4.3. Poza nagrodami, o których mowa w punkcie 4.1.a-g, Jury Konkursowe może przyznać również w każdej ze wskazanych w tych punktach kategorii wyróżnienia. O ilości przyznanych wyróżnień zdecyduje Jury Konkursowe.

4.4. Jury Konkursowe może przyznać również nagrody specjalne za filmy o szczególnych i wyjątkowych walorach, które zostały zgłoszone do Konkursu, ale na skutek niespełnienia warunków, o których mowa w rozdziale II regulaminu, nie zostały dopuszczone do Konkursu. Nagrody specjalne mogą być przyznawane wyłącznie za zgodą Organizatorów. Rodzaj nagród specjalnych oraz ich wartość zostanie ogłoszona Uczestnikom w uzgodnieniu z Organizatorem po podjęciu przez Jury Konkursowe decyzji o ich przyznaniu.

4.5. Werdykt Jury Konkursowego jest ostateczny.

4.6. W Konkursie przyznawana jest również Nagroda Publiczności. Nagrodę Publiczności wybierają widzowie, którzy uczestniczyli w Festiwalu Górskim, oddając głosy na najlepsze w ich ocenie filmy. Widzowie oddają głosy na wypełnionych biletach wstępu na Festiwal Górski. Nagrodą Publiczności jest tytuł Najlepszego Filmu Publiczności w ramach Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju.

4.7. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom podczas Festiwalu Górskiego, nie później niż dnia 23.09.2018.

4.8. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

4.9. Laureaci potwierdzają odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody z powodu nieobecności Twórcy – nagroda zostanie przesłana pocztą. W przypadku odmowy odbioru nagrody lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

4.11. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na równowartość w gotówce.

4.12. Sponsorzy Konkursu również mogą przyznać nagrody wybranym przez siebie Uczestnikom. O rodzaju nagrody i jej wartości, a także o terminie jej wydania decyduje sponsor, bez udziału Organizatora. Organizator informuje, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 760 zł, przyznanej przez sponsora jest sponsor, a nie Organizator i że wszelkie obowiązki podatkowe związane z wydaniem nagrody przyznanej przez sponsora ciążą na sponsorze. Organizator informuje, iż w przypadku gdy sponsor nie ubruttowi nagrody, której wartość przekracza 760 zł, Uczestnik jest zobowiązany przekazać sponsorowi kwotę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w wysokości 10 % wartości tej nagrody.

V. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, przysługują mu wszelkie prawa wyłączne, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz, że zgłoszone do Konkursu przez Uczestnika filmy nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie naruszają żadnych praw ani dóbr osób trzecich.

5.2. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, uzyskał on odpowiednie zgody osób występujących w danym filmie na wykorzystanie ich wizerunków w pełnym zakresie.

5.3. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, uzyskał we własnym zakresie, na podstawie odpowiednich umów zawartych z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania, zezwolenie na korzystanie z muzyki, która będzie stanowić ścieżkę dźwiękową filmu.

5.4. Uczestnik zezwala na użycie do 3 minut zgłaszanych filmów na potrzeby promocji Konkursu.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres przeglad@kompas.pl lub listem poleconym na adres wskazany w punkcie 1.1 nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinno nastąpić wydanie nagrody.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, jego adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, a także wskazanie tytułu filmu, który został zgłoszony do Konkursu. W każdym przypadku musi też zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator zapewnia twórcy filmu, który został dopuszczony do Konkursu, nocleg i bezpłatny karnet na Festiwal Górski.

7.2. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Festiwalu.

7.3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, przesłanie filmu do Konkursu oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

7.5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu jest Maciej Sokołowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MPS Maciej Sokołowski, z siedzibą w Gdańsku (PNA 80-298), przy ul. Słabego 19a. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.6. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wyświetlenia przez Organizatora jego filmu w ramach Festiwalu Górskiego oraz w czasie imprez promujących Festiwal Górski.