Regulamin konkursu -Książka Górska Roku 2017 - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
  • pl

24. edycja Festiwalu przed nami. Trwają przygotowania, ale już teraz możemy ogłosić, że podobnie jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu nastąpi rozdanie nagród Złotych Czekanów –  Piolets d’Or 2019. Zarezerwujcie już teraz datę w kalendarzu – 19 – 22 września.

Regulamin konkursu -Książka Górska Roku 2017

REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2017
im. Wawrzyńca Żuławskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu książkowego (dalej jako „Konkurs”) organizowanego w ramach Festiwalu Górskiego w Lądku – Zdroju (dalej jako „Festiwal”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój, Pasterka 6, o numerze NIP: 5832958302 (dalej jako Organizator).
1.2.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4.Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 15 maja do dnia 24 września 2017 r.
1.5.Celem Konkursu jest promocja tematyki górskiej w literaturze.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie mogą wziąć wydawcy i autorzy książek, w których pojawia się motyw gór i które posiadają walor artystyczny bądź edukacyjny. Motyw gór może pojawiać się w zgłoszonych do Konkursu książkach w dowolnej formie. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone książki dowolnego gatunku, oficjalnie wydane pomiędzy 15.07.2016 a 15.09.2017. Pod uwagę będą brane przede wszystkim pierwsze wydania książek lub wydania kolejne, jeśli zostały uzupełnione lub wzbogacone. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń.
2.2 Zgłaszane prace muszą mieć postać książki drukowanej. Nie są dopuszczone biuletyny, audiobooki, ebooki itp.
2.3. Konkurs przewidziany jest zarówno dla wydawnictw polskich, jak i zagranicznych, jednak książka musi być wydana w polskiej wersji językowej.
2.4. Książka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz. Książki, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich książek, Organizator wykluczy je z Konkursu.
2.5 Książki będą oceniane w kategoriach:

  1. Literatura wspinaczkowa
  2. Literatura górsko-podróżnicza
  3. Literatura tatrzańska
  4. Górska fikcja literacka i poezja
  5. Przewodniki i poradniki (nagroda im. Janusza Kurczaba)
  6. Albumy
  7. Grand Prix wybrane z książek z powyższych kategorii

2.6 Zgłaszający wybiera kategorię zgłaszanej książki, Organizator i Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii.

III. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, wydawcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., powinni zgłosić się do udziału w Konkursie, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwalgorski.pl do dnia 1.07.2017. Formularze zgłoszeniowe wypełnione po tym terminie nie zostaną uwzględnione, a książki nimi zgłoszone nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
3.2. Po akceptacji zgłoszenia wydawca jest zobowiązany dostarczyć w ciągu 7 dni pięciu egzemplarzy zgłoszonych książek na wskazany adres Organizatora: Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój
3.3. Od chwili przesłania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz egzemplarzy książek, wydawca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).
3.4. Oceny książek dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe.
3.5. Dopuszczone do Konkursu książki zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalgorski.pl oraz w katalogu Festiwalu.
3.6 Do dnia 15.09 Jury opublikuję listę książek nominowanych do nagrody w każdej kategorii.
3.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Festiwalu, nie później niż do dnia 24.09.2017.

IV. NAGRODY

4.1. Jury Konkursowe przyzna nagrodę – tytuł „Książka Górska Roku 2017“ w poszczególnych kategoriach. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach.
4.2. Werdykt Jury Konkursowego jest ostateczny.
4.3. Niezależnie od nagrody określonej w punkcie 4.1. Jury może przyznać twórcom dodatkowo ustanowione przez siebie nagrody honorowe oraz nagrody w ramach kategorii stworzonych przez Jury. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru najbardziej odpowiedniej kategorii dla danej książki.
4.4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom na zakończenie Festiwalu.
4.5. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
4.6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na równowartość w gotówce.
4.7. Sponsorzy i partnerzy Konkursu również mogą przyznać nagrody wybranym przez siebie autorom. O rodzaju nagrody i jej wartości, a także o terminie jej wydania, decyduje sponsor, bez udziału Organizatora. Organizator informuje, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 760 zł, przyznanej przez sponsora, jest sponsor, a nie Organizator i że wszelkie obowiązki podatkowe związane z wydaniem nagrody przyznanej przez sponsora ciążą na sponsorze. Organizator informuje, iż w przypadku gdy sponsor nie ubruttowi nagrody, której wartość przekracza 760 zł, Uczestnik jest zobowiązany przekazać sponsorowi kwotę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w wysokości 10 % wartości tej nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Festiwalu.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, przesłanie książek na Konkurs oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
5.4 Organizator zapewni przedstawicielowi zgłaszającego każdej nominowanej (zgodnie z pkt. 3.6) książki bezpłatne zakwaterowanie oraz karnet na cały festiwal.
5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, z siedzibą w Pasterce 6 , 57-540 Kudowa-Zdrój. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.