REGULAMIN KONKURSU – KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2018 - Festiwal Górski 2018 w Lądku-Zdroju
 • pl

23. edycja Festiwalu przed nami. Trwają przygotowania, ustalany jest program imprezy. W trakcie Festiwalu odbędzie się ceremonia rozdania Złotych Czekanów 2018, najważniejszej nagrody wspinaczkowej na świecie. O kolejnych punktach będziemy informować wkrótce. Zarezerwujcie już teraz datę w kalendarzu – 20 – 23 września.

REGULAMIN KONKURSU – KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2018

REGULAMIN KONKURSU – KSIĄŻKA GÓRSKA ROKU 2018 im. Wawrzyńca Żuławskiego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu książkowego (dalej jako „Konkurs”) organizowanego w ramach Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku – Zdroju (dalej jako „Festiwal”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój, Pasterka 6, o numerze NIP: 5832958302 (dalej jako Organizator).
1.2.Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4.Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 15 maja do dnia 23 września 2018 r.
1.5.Celem Konkursu jest promocja tematyki górskiej w literaturze.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie mogą wziąć wydawcy i autorzy książek (dalej jako Wydawca). dowolnego gatunku, w których pojawia się motyw gór i które posiadają walor artystyczny bądź edukacyjny. Motyw gór może pojawiać się w zgłoszonych do Konkursu książkach w dowolnej formie. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone książki oficjalnie wydane pomiędzy 15.07.2017 a 15.09.2018.
2.2 Pod uwagę będą brane przede wszystkim pierwsze wydania książek lub wydania kolejne, jeśli zostały uzupełnione lub wzbogacone. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń.
2.3 Zgłaszane prace muszą mieć postać książki drukowanej. Nie są dopuszczone biuletyny, audiobooki, ebooki itp.
2.4. Konkurs przewidziany jest zarówno dla Wydawców polskich, jak i zagranicznych, jednak książka musi być wydana w polskiej wersji językowej.
2.5. Książka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz. Książki, które były zgłoszone do poprzednich edycji Konkursu nie mogą wziąć udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia takich książek, Organizator wykluczy je z Konkursu.
2.6 Jeden Wydawca może zgłosić dowolną ilość książek, pod warunkiem, że spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
2.7 Książki będą oceniane przez Jury Konkursowe w 7 kategoriach:

 1. Literatura wspinaczkowa
 2. Literatura górsko-podróżnicza, reportaż
 3. Literatura tatrzańska
 4. Biografia górska
 5. Górska fikcja literacka i poezja
 6. Przewodniki i poradniki (nagroda im. Janusza Kurczaba)
 7. Albumy fotograficzne

2.8 Zgłaszający wybiera kategorię zgłaszanej książki, Organizator i Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii. Tę samą książkę Wydawca może zgłosić tylko w jednej kategorii konkursowej.
2.9 Prócz nagród w kategoriach, Jury może przyznać nagrodę Grand Prix wybrane z książek z powyższych kategorii

III. HARMONOGRAM ZGŁASZANIA KSIĄŻEK DO KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Wydawcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., są zobowiązani:

do dnia 1 lipca 2018 – zgłosić do udziału w Konkursie książki, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwalgorski.pl. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
– do 7 dni od otrzymania od Organizatora akceptacji zgłoszenia i dopuszczenia zgłoszonych książek do Konkursu, przesłać 6 drukowanych egzemplarzy każdej zgłoszonej książki na adres Organizatora: Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój, z dopiskiem „Festiwal Literatury Górskiej 2018”

3.3. Od chwili przesłania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz egzemplarzy książek, Wydawca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).
3.4. Oceny książek dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe wg. poniższego harmonogramu:

5 lipca 2018 na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalgorski.pl Jury Konkursowe opublikuje listę książek, które zostały dopuszczone do Konkursu
– 15 września 2018 na stronie internetowej Festiwalu: www.festiwalgorski.pl Jury Konkursowej opublikuję listę książek, które zostały nominowane do nagrody w każdej z kategorii.
– najpóźniej w dniu 23 września 2018, w czasie trwania Festiwalu Jury Konkursowe ogłosi wyniki Konkursu i przyzna nagrody

3.5. Wszystkie dopuszczone do Konkursu książki zostaną zaprezentowane w  drukowanym katalogu Festiwalu w nakładzie 500 sztuk.

 1. NAGRODY

4.1. Jury Konkursowe przyzna nagrodę – tytuł „Książka Górska Roku 2018“ w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach.
4.2 Prócz nagród przyznawanych w kategoriach Jury Konkursowe przyzna nagrodę Grand Prix wybraną spośród wszystkich nominowanych w Konkursie książek. Książka może otrzymać równocześnie tytuł Książki Górskiej Roku i nagrodę Grand Prix.
4.3. Werdykt Jury Konkursowego jest ostateczny.
4.4. Niezależnie od nagrody określonej w punkcie 4.1. Jury może przyznać twórcom dodatkowo ustanowione przez siebie nagrody honorowe oraz nagrody w ramach kategorii stworzonych przez Jury. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wyboru najbardziej odpowiedniej kategorii dla danej książki.
4.5. Nagrody zostaną wręczone – wydane – Uczestnikom w czasie trwania Festiwalu.
4.6. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
4.7. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na równowartość w gotówce.
4.8. Sponsorzy i partnerzy Konkursu również mogą przyznać nagrody wybranym przez siebie autorom. O rodzaju nagrody i jej wartości, a także o terminie jej wydania, decyduje sponsor, bez udziału Organizatora. Organizator informuje, iż płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 760 zł, przyznanej przez sponsora, jest sponsor, a nie Organizator i że wszelkie obowiązki podatkowe związane z wydaniem nagrody przyznanej przez sponsora ciążą na sponsorze. Organizator informuje, iż w przypadku gdy sponsor nie ubruttowi nagrody, której wartość przekracza 760 zł, Uczestnik jest zobowiązany przekazać sponsorowi kwotę pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody w wysokości 10 % wartości tej nagrody.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Festiwalu.
5.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, zgłoszenie i przesłanie książek na Konkurs oraz wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
5.4 Organizator zapewni przedstawicielowi zgłaszającego każdej nominowanej (zgodnie z pkt. 3.6) książki bezpłatne zakwaterowanie oraz karnet na cały festiwal.
5.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych na potrzeby Konkursu jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, z siedzibą w Pasterce 6 , 57-540 Kudowa-Zdrój. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

HONOROWY PATRONAT

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Zawady Patronat Ministra Spraw Zagranicznych Patronat Ministra Sportu i Turystyki

ZŁOTY SPONSOR

Brubeck

SREBRNY SPONSOR

The North Face Petzl Buff Decathlon Chicks&Sport

BRĄZOWY SPONSOR

Nikwax Thule Camp Arc'Teryx Alpina Viking Odlo Meindl Sea to Summint

PARTNERZY

Adventure24 Saxx Salomon Lyofood Patagonia Ispo Maloka This1 Artibo Zlagboard Czarna Góra Resort Apartamenty Czarna Góra Everest Climbing Ferrino Formotiva

FINANSOWANIE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Lądek-Zdrój Powiat Kłodzki Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Program Trzeci Góry NPM

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

CKiR Uzdrowisko Lądek-Długopole Szkoła Górska Polski Związek Alpinizmu Willa Marianna Jaskinia Radochoska Winiarnia Radochoska Fundacja Kukuczki GOPR Pasterkrowa Szczelinka Setter ACP AMS
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru Samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.